Un blog despre dependenţa de adevăr

TAINE-MYSTERIES

Calea, Adevărul și Viața sunt reperele care ne definesc existența. De aceea, credința că Iisus le reprezintă pe toate, va ține aprinsă lumina Învierii în noi.

Fragment din romanul ” DIMINEAȚA SUFLETELOR”:

        ”Un vânt tăios se porni dinspre crestele munţilor, făcând să foşnească frunzele copacilor. Pelerinul respiră dintr-o dată adânc şi apoi se întoarse spre Vlad. Spuse şoptit:

        – În noaptea aceasta vei afla câteva taine. A venit timpul să cunoşti adevăruri ascunse de la începuturile Pământului. Sunt miracole ale Creaţiei. Să la păzeşti cu sfinţenie. Deocamdată, sunt doar pentru tine. Să le primeşti cu detaşare, ca şi cum le-ai fi ştiut dintotdeauna. Acceptă fără reţinere pacea şi liniştea care te-au cuprins acum şi nu te întreba de unde vin.

          În jur totul încremeni. Vlad simţi că un val de căldură îi inundă corpul. Cu ochii ţintuindu-l pe Pelerin, îşi împreună instinctiv palmele care-i ardeau.

          – Eşti pregătit. Urmăreşte-mă.

         Vocea Pelerinului era diferită. Părea o muzică nepământeană care venea din toate părţile. Îi spuse un lucru cutremurător:

          – Iisus a trăit în locurile unde suntem noi acum, de la treisprezece la treizeci de ani.

            O săgetă de foc străbătu mintea lui Vlad. Simţi un tremur care îl făcu să se îndoiască, dar nimic din el nu negă acest adevăr. Din contră, raţiunea îi confirma ceea ce spusese Pelerinul, conectându-i informaţiile pe care le acumulase. Părţile se îmbinau perfect şi creau un tot unitar. Trăia o poveste reală, un fapt al timpurilor, al însăşi vieţii eterne. Rămase calm.  

         Dintr-o dată, imaginea de lumină a fiului lui Dumnezeu se instală în realitatea imediată. Nu era nevoie de niciun efort să-şi explice apariţia. De fapt, nici nu voia. Înţelegea că totul este în logica cunoaşterii divine, pe care o învăţase atât de bine. Percepea acea imagine ca pe o energie infinită pe care o putea atinge.

         – A fost trimis aici pentru a-şi desăvârşi existenţa pământeană, continuă Pelerinul. Cu toate că pare o contradicţie, aşa a fost. Iisus este  parte absolută din Unicitatea Creatorului Suprem. În mod normal nu ar fi avut nevoie de evoluţie, pentru că reprezintă perfecţiunea. Doar că, în legea universală, aceasta a fost o etapă care trebuia îndeplinită. România nu a fost aleasă întâmplător. Aici este centrul conexiunii principale cu Universul. În total sunt şapte puncte răspândite pe tot Pământul. La începuturi au fost alese şapte entităţi divine, îngeri ai Creatorului, pentru a supraveghea din cerurile energetice cele şapte ideologii, cunoscute sub dnumirea de biserici, lăsate pe Pământ pentru răspândirea legii divine. Îngerii se supun necondiţionat lui Iisus.  După cum vezi, există o ierarhie cosmică a coordonării Pământului, bazată pe cifra şapte şi Iisus. Apariţia sa a avut o însemnătate fundamentală pentru ce a însemnat viitorul omenirii. În momentele acelea legea era ignorată, iar evoluţia dorită nu mai exista. Aproape toţi părăsiseră Calea. Comportamentele oamenilor şi abaterile grave de la regulile Creatorului trebuiau corectate. Greşelile erau atât de mari încât judecata cerească ar fi eliminat o mare parte dintre cei care au fost trimişi aici. Şi nu o eliminare fizică, ci una de tip spiritual, care reprezintă cu adevărat finalul unei entităţi. Este, de fapt, ştergerea din aşa numită carte a vieţii, o matrice perfectă, un proiect divin al dezvoltării spiritelor, pentru planul astral. Iisus şi-a asumat o sarcină aproape imposibilă. A venit să refacă legile adevărate care trebuiau urmate. A fost de fapt o resetare a minţilor şi sufletelor, iar viaţa, ideile şi învăţăturile sale au reprezentat manualul de urmat pentru vremurile viitoare. Venirea lui a fost marcată de trei piloni existenţiali care au devenit repere ale lumii: preluarea greşelilor altora, iertarea şi iubirea necondiţionată. Acestea reprezintă manifestări energetice de nivel maxim, pe care puţini le pot atinge. Din păcate, intrepretările ulterioare, poverile religioase puse pe umerii oamenilor şi modificarea sensului lecţiilor lăsate, au deturnat viaţa către vremurile cenuşii de azi. În infinita sa gândire, Creatorul a stabilit ca oamenii de pe Pământ să respecte legile universale şi să evolueze prin veniri succesive şi alegeri proprii. Doar că alegerile pe care le-au făcut i-a condus pe alt drum. Asta se întâmplă acum: o lume care şi-a pierdut steaua călăuzitoare. Şansa este că a doua venire se apropie.   

          Îl asculta ca în transă. Întrebările nu ar fi avut sens. Prin ceea ce spunea, Pelerinul făcea ca istoria să prindă viaţă. Iar cuvintele, create din litere divine, aduceau energia primordială acolo sus, în muntele magic.

      – În aceste locuri au existat spirite superioare care  creaseră o şcoală a evoluţiei terestre, condusă de Zalmolxe, entitatea spirituală a popoarelor de atunci, dacii, tracii, şi cei de dinainte, geţii. Zalmoxe este cel care şi-a petrecut o parte a tinereţii în insula Samos, unde un alt spirit superior, Pitagora, l-a pregătit în tainele astrale. Şi ideologia lui Pitagora a fost conectată la algoritmul matricei universale. Toate lecţiile şi regulile lui Zalmoxe au reprezentat paşii dinaintea venirii lui Iisus. Iar el, când a venit, a adăugat învăţăturilor de atunci, mesajul său divin.

     – Înţeleg că a fost o legătură strânsă între cei care au influenţat destinele omenirii. În vremurile acelea era greu să afli anumite lucruri, iar comunicarea era dificilă. Cum ştiau unii de alţii?

      – Li se transmiteau mesaje energetice. De multe ori comunicarea era telepatică, iar apariţia lor instantanee, prin teleportare, în diverse locuri de pe Pământ, era văzută ca o vrăjitorie. Şi acum lucrurile sunt privite aşa. Pentru că oamenii sunt ignoranţi, ce nu-şi pot explica cu mintea lor limitată, nu există. De exemplu, în perioada petrecută de Iisus în zona Carpaţilor, el a fost prezent şi în alte locuri: în India,Tibet, Egipt, în Irlanda, în ţinuturile aztecilor şi mayaşilor, peste tot în lume. Toate s-au întâmplat pentru că aşa a fost stabilită evoluţia, în logica Universului. Înţelegerea umană nu cuprinde decât o mică parte din adevăr şi nu poate explica evoluţia în totalitate. Mulţi se întreabă: ”dacă este fiul lui Dumnezeu, de ce era nevoie să preia energii ale altor locuri şi să fie învăţat de alţii?”. Pentru el, întâlnirile cu spiritele superioare nu erau lecţii, ci confirmări ale planului, iar prezenţa lui a însufleţit locurile acelea. A fost o nevoie împlinită pentru toţi cei care l-au cunoscut. Atunci, mulţi au înţeles că ţelul lui Dumnezeu a fost acela de a-şi extinde opera în infinit. Noi nu avem capacitatea să cuprindem infinitul. El ne-a creat ca să înţelegem anumite părţi ale planului şi, prin existenţa noastră, să ajutăm la refacerea întregului iniţial.

         Vlad se uită împrejur şi observă că nimic nu se schimbase de la începutul discuţiei. Fiinţa de lumină a lui Iisus era acolo, parcă veghind tainele pe care Pelerinul le dezvăluia una după alta. Nu era ireal ce se petrecea. Doar că nimic din ce afla, nu putea fi spus mai departe. Şi, oricum, puţini ar fi crezut.”

ENGLISH VERSION

The Path, the Truth and the Life are the landmarks that define our existence. Therefore, our faith that Jesus represents them all, will keep the light of the Resurrection shinning in us.

     The novel "MORNING OF SOULS"(fragment):

„A sharp wind started from the ridges of the mountains, rustling the leaves of the trees. The Pilgrim suddenly took a deep breath and then turned to Vlad. He whispered:

-Tonight you will learn some lessons. The time to know truths hidden from the beginning of the Earth has come. They are mysteries of Creation. You have to guard it with sanctity. For now, they will be just for you. To receive them with detachment, as if you had always known them. Accept without restraint the peace and quiet that have come upon you now, and do not ask yourself where they come from.

Everything around was covered by a deep silence. Vlad felt a wave of heat flood his body. With his eyes fixed on the Pilgrim, he instinctively brought his burning palms together.

-You are ready. Follow me in the journey.

The Pilgrim’s voice was different. It seemed like an unearthly music coming from all sides. He said something shocking him:

-Jesus lived in the places where we are now, from thirteen to thirty years.

An arrow of fire shot through Vlad’s mind. He felt a tremor that made him doubt, but nothing in him denied this truth. On the contrary, his mind confirmed what the Pilgrim had said, connecting the information he had accumulated. The parts fit together perfectly and created a unified whole. He was living a real story, a fact of the times, of eternal life itself. He remained calm.

Suddenly, the light image of the God’s Son settles into immediate reality. It took no effort to explain its appearance. In fact, he didn’t even want to. He understood that everything was in the logic of divine knowledge, which he haitd learned so well. He perceived that image as an infinite energy that he could touch .

-He was sent here to complete his earthly existence, continues the Pilgrim. It seems a contradiction but is not. Jesus is an absolute part of the Oneness of the Supreme Creator. Normally he would not have needed evolution, because he represents perfection. In the universal law, this was a stage that had to be fulfilled. Romania was not chosen by chance. Here is the center of the main connection with the Universe. In total there are seven main energetic points spread all over the Earth. At the beginning, seven divine entities, angels of the Creator, were chosen to supervise from the energetic heavens the seven ideologies, known as churches, left on Earth for the spread of the divine law. Angels obey Jesus unconditionally. As you can see, there is a cosmic hierarchy of Earth coordination based on the number seven and Jesus. His appearance had a fundamental significance for what he meant for the future of humanity. In those moments, the law was ignored, and the desired evolution no longer existed. Almost everyone had left the Path. People’s behaviors and serious deviations from the Creator’s rules had to be corrected. The mistakes were so great that the God judgment would have eliminated a large part of those who were sent here. And not a physical elimination, but a spiritual one, which truly represents the end of an entity. It is, in fact, the deletion from the so-called book of life, a perfect matrix, a divine project of the development of spirits, to complete the astral plane. Jesus took on an almost impossible task. He came to restore the true laws that were to be followed. It was actually a reset of minds and souls. His life, ideas and teachings represented the manual to follow for the times to come. His arrival was marked by three existential pillars that became landmarks of the world: taking over the mistakes of others, forgiveness and unconditional love. These are energy manifestations of the highest level, which just few can reach. Unfortunately, the later interpretations, the religious burdens placed on people’s shoulders and the modification of the meaning of the lessons left, diverted life to today’s gray times. In his infinite thinking, the Creator established that the people of the Earth respect the universal laws and evolve through successive comings on Earth, and their own choices. Unfortunately, the choices they made led them down a different path. This is what is happening now: a world that has lost its guiding star. Still, there is a hope, because the second Jesus coming is close.

He listened to him as in a trance. The questions would not have made sense. Through what he said, the Pilgrim made history come alive. And the words, created from divine letters, brought the primordial energy up there in the magical mountain.

-In these places there were superior spirits who had created a school of terrestrial evolution, led by Zalmoxe, the spiritual entity of the peoples of that time, the Dacians, the Thracians, and those before, the Getae, Pilgrim says. Zalmoxe is the one who spent part of his youth on the island of Samos, where another superior spirit, Pythagoras, trained him in the astral mysteries. And Pythagoras’ ideology was connected to the universal matrix algorithm. All the lessons and rules of Zalmoxe represented the steps of one special plan before the coming of Jesus. And Jesus, when he came, added his divine message to the teachings of that time in the country of Dacia.

-I understand that there was a close connection between those who influenced the destinies of mankind. In those days it was difficult to meet someone else from far away and communication was impossible. How did they meet one each other?

-Energetic messages were sent to them. Often the communication was telepathic, and their instant teleportation to various places on Earth was seen as witchcraft. Even now things are seen that way. Because people are ignorant, what they cannot explain with their limited minds, does not exist. For example, during the time Jesus spent in the Carpathian area, he was also present in other places: in India, Tibet, Egypt, in Ireland, in the lands of the Aztecs and Mayans, everywhere in the world. Everything happened because the evolution was established in the logic of the Universe. Human understanding covers only a small part of the truth and cannot explain evolution in its entirety. Many wonder: „if he is the son of God, why was it necessary for him to take on energies from other places and to be taught by others?”. For him, meetings with higher spirits were not lessons, but confirmations of the plan, and his presence enlivened those places. It was a fulfilled need for all who met him. Then, many understood that God’s purpose was to extend his work to infinity. We do not have the capacity to encompass the infinite. He created us to understand certain parts of the plan and, through our existence, to help restore the original whole.

Vlad looked around and noticed that nothing had changed since the beginning of the discussion. The light being of Jesus was there, as he approves the secrets that the Pilgrim revealed one after another. It was not unreal what was happening, but nothing what Vlad learned could be said further. Because just few would have believed.”

Photo>https://www.google.com/search?sca_esv=46dfe222c76fb569&sca_upv=1&q=semnul+infinitului&tbm=isch&source=lnms&prmd=ivnbz&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwj2r9Pwh_GFAxU1IRAIHfgFAzsQ0pQJegQIDRAB&biw=1163&bih=532&dpr=1.35#imgrc=ixTFbV1kvqKsvM&imgdii=7qlvhR44NdirzM

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *