Anestezia unei lumi oarbe – Anesthesia of a Blind World

Un blog despre dependenţa de adevăr

Anestezia unei lumi oarbe – Anesthesia of a Blind World

 

Am din ce în ce mai mult impresia că într-un timp relativ scurt, se va întâmpla ceva ce nu mai poate fi controlat. Sentimentul devine tot mai acut când văd în toată lumea evenimente care ne îngrozesc pe toţi, iar discuţiile importante sunt despre crize, dezastre şi alte asemnea lucruri care ne pun viaţa pe jar. Apar probleme umanitare peste tot pe glob, preşedintele Biden anunţă o relansare a producţiei interne de bunuri, să nu mai depindă de importuri, economia Chinei a început să scadă brusc, din cauza problemelor energetice, în Anglia este penurie de benzină, iar la orizont se prefigurează lipsa de hrană, apă şi linişte. În rest, vulcanii au început să erupă mai mult ca de obicei, se dezvoltă tornade şi uragane cum nu au fost până acum, inundaţiile fac prăpăd, iar încălzirea globală a devenit un subiect politic şi social de care se agaţă toţi oportuniştii. Şi, fiindcă  vorbim de încălzirea globală, puţini sunt cei care vor să vadă dincolo de realitatea imediată, ignorând comunicatele marilor agenţii de cercetare cosmică, despre schimbarea traiectoriei Lunii şi începutul etapei de inversare a polilor magnetici, care accelerează topirea gheţarilor şi creşterea nivelului oceanelor.

Însă cea mai importantă schimbare este drama covid-19, care s-a  întins ca un văl de ceaţă cenuşie, orbind o întreagă planetă.

Astfel, în tot haosul creat, nu contează decât părerile unora care au devenit zei peste noapte. Se numesc specialişti sau oameni politici. Ori creatori de opinie. Sunt interfaţa unui întreg sistem care gândeşte strategic, pe termen lung. Ei ştiu tot şi încearcă să impună un mod de viaţă care le-a fost dictat pentru cauza nobilă de a salva omenirea. Cine are o părere contrară valului este crucificat.

Nu a fost aşa la începutul pandemiei. Mai întâi s-au testat reacţiile la măsurile luate. Şi le-au luat gradual (parcă aşa se spune), fiindcă sunt profesionişti. Iar populaţia a acceptat fiindcă  a crezut că aceasta este rezolvarea dramei pe care o trăieşte. Şi speră că astfel vor învinge frica de suferinţă şi moarte.

La nivel mondial, cei puţini care au crezut la început în vaccin, au devenit mulţi. Unii s-au convertit din convingere, alţii, de frică că-şi pierd libertăţile şi drepturile. Şi este tot mai vizibilă conducerea mulţimii către acest drum. Încet, prin tehnici bine gândite, suntem dirijaţi doar spre o singură vindecare: injecţia experimentală. Restul, prevenţia, anticorpii naturali, tratamentele prin medicamente eficiente, sunt promovate în şoaptă.

Nu sunt împotriva vaccinării. Deloc. Dar să fie lăsată la libera alegere a fiecăruia. Sunt unul dintre cei care au avut o formă foarte gravă a bolii. Ştiu ce înseamnă să te lupţi cu virusul acesta inventat. Este atât de complex încât stările pe care ţi le dă sunt atât de versatile, că nici măcar nu le poţi explica.

În lumea zilelor noastre puternicii planetei spun că, dacă ai alte păreri, eşti conspiraţionist. Faci parte dintre cei care se opun ideilor salvatoare. M-am uitat în Dex să nu greşesc cumva semnificaţia cuvântului conspiraţie. Iată definiţia: „Uneltire îndreptată împotriva (conducătorilor) statului sau a ordinii publice; complot; conjurație”. Am înţeles acum ce înseamnă să fii conspiraţionist. Total diferit de ce spun unele vedete TV.  

Personal nu uneltesc împotriva nimănui. Doresc să fiu lăsat să gândesc şi să aleg, fără să mi se impună lucruri în legătură cu care am un milion de motive să mă îndoiesc. Nu vreau să influenţez pe nimeni, fiindcă oamenii sunt suficient de inteligenţi să ia decizii bazate pe informaţii reale. Şi, credinţa lor, sigur îi va ajuta să găsească drumul.

În ultima perioadă de timp sunt semeni de-ai noştri care nu vor să trăiască în necunoaştere, în orbire. Ei caută adevărul, indiferent cât de greu le-ar fi. Şi mai vor ceva: să înlăture efectele anesteziei că totul se face spre binele lor.

P.S. Fotografia de mai sus reprezintă o pictură din aeroportul oraşului Denver Colorado. Am preluat-o pentru a ilustra teoria de „conspiraţie”. Am un singur comentariu: ce pot reprezenta persoane în sicrie, păduri în flăcări şi oraşe arzând într-o frescă murală care se numeşte „Pace şi armonie cu natura”?

 

Photo.globhttp://www.noischimbamromania.ro/misterele-aeroportului-din-denver/

 

 

English Version

 

 

It is more then an impression in a relatively short time, something will happen that cannot longer be controlled. The feeling becomes more and more acute when I see events all over the world that terrify us, and the important discussions are about crises, disasters and other similar things that put our lives on fire. There are humanitarian problems all over the world, President Biden announces a relaunch of domestic production of goods, no longer dependent on imports, China’s economy began to decline sharply due to energy problems, in England there is a crise of gasoline, and on the horizon foreshadows the lack of food, water and peace. Otherwise, volcanoes have begun to erupt more than usual, tornadoes and hurricanes are developing as never before, floods are wreaking havoc, and global warming has become a political and social issue to which all opportunists cling. And because we are talking about global warming, few want to see beyond the immediate reality, ignoring the statements of major Space Research Agencies, about changing the trajectory of the Moon and the beginning of the magnetic pole reversal stage, which accelerates melting glaciers and rising ocean levels.

But the most important change is the drama covid-19, which stretched like a veil of gray fog, blinding an entire planet.

Thus, in all the created chaos, only the opinions of some who became gods overnight matter. They are called specialists or politicians. Or opinion makers. They are the interface of an entire system that thinks strategically, in the long run. They know everything and try to impose a way of life that was dictated to them for the noble cause of saving humanity. Whoever someone has an opinion contrary to the wave is crucified.

This was not the case at the beginning of the pandemic. Reactions to the measures taken were first tested. And they took them gradually (as they say), because they are professionals. And the people accepted because they thought this was the solution to the drama they were going through. And they hope that in this way they will overcome the fear of suffering and death.

Globally, the few who initially believed in the vaccine have become many. Some converted out of conviction, others out of fear of losing their freedoms and rights. And it is becoming more and more visible that the crowd is leading this way. Slowly, through well-thought-out techniques, we are directed to only one cure: experimental injection. The rest, prevention, natural antibodies, treatments with effective drugs, are promoted in whispers.

I’m not against vaccination. Not at all. But let me the freedom to choose. I am one of those who had a very serious form of the disease. I know what it means to fight this invented virus. It’s so complex that the symptoms it gives you are so versatile that you can’t even explain them.

In today’s world, the powerful people of the planet say that if you have other opinions, you are a conspirator.  Therefore you are one of those who oppose saving ideas. I looked in the dictionary  to see if I was wrong about the meaning of the word conspiracy. Here is the definition: „Conspiracy against (the leaders) of the state or public order.” I now understand what it means to be a conspirator. Totally different from what some TV stars, moderators and specialists say.

Personally, I don’t plot against anyone. I want to be free to think and choose, without being forced to do things that I have a million reasons to doubt. I don’t want to influence anyone, because people are smart enough to make decisions based on real information. And their faith will surely help them find their way.

Lately, there are people  who do not want to live in ignorance, in blindness. They seek the truth, no matter how hard it may be. And they want something else: to remove the effects of anesthesia that everything is done for their own good.

P.S. The photo above is a painting of Denver Colorado Airport. I took it up to illustrate the „conspiracy” theory. I have only one comment: what could represent people in coffins, forests in flames and burning cities in a mural called „Peace and harmony with nature”?

 

4 răspunsuri

 1. 업소알바 spune:

  Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say
  that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts.

  After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you
  write again very soon!

 2. I’m amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s both equally educative and
  amusing, and without a doubt, you have hit the nail on the head.
  The problem is an issue that too few men and women are speaking intelligently
  about. I’m very happy I found this during my hunt
  for something relating to this.

  • admin spune:

   Thank you very much for your comment. I hope to enjoy also the future posts. And yes, I try to keep de people awake even is so hard. Because they are addicted on the reality. They have stopped to think and to dream…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *