Apocalipsa, la un click distanţă – The Apocalypse One Click Away

Un blog despre dependenţa de adevăr

Apocalipsa, la un click distanţă – The Apocalypse One Click Away

Informat fără voie cu ce se întâmplă prin lume (asta fiindcă doar prind din zbor anumite ştiri). încerc să desluşesc semnele vremurilor, ca să nu mă ia pe nepregătite vreo schimbare venită peste noapte.

M-am hotărât să fac acest lucru, ce-i drept păstrând secretele revelaţiilor doar pentru mine, fiindcă în zilele noastre toţi emit judecăţi de valoare.  Nimeni nu mai ascultă pe cei care ştiu cu adevărat ce vorbesc şi au şcoală pentru acest lucru. Toţi îşi dau cu părerea despre orice, fac analize şi creează conţinut. Toţi au devenit analişti politici, militari, de mişcări sociale, toţi au primit diplome de sfătuitori de înaltă clasă, în psihologie, parapsihologie, nutriţie, modă, parenting, design şi multe, multe altele. Adică, în toate.

S-au născut din neant, venind pe neaşteptate, talente închipuite care cântă, compun, lansează modă, scriu cărţi, învaţă lumea să mănânce şi să-şi pregătească bagajele pentru vacanţe, să-şi aranjeze casele, şi tot felul de alte sfaturi despre lucruri de care nici măcar nu s-a auzit, când ei nu au nici măcar o minimă experienţă. Dar, interesant şi surprinzător în acelaşi timp, se explică şi cum trebuie să evolueze această omenire, la nivel macro.

Astfel, reţelele sociale au devenit inclusiv rampele de lansare ale unora care înjură ca la uşa cortului, fiind, chipurile, cool şi pe trend. În acest mod, ajutaţi de maşinăria uriaşă de făcut bani a publicităţii, răspândesc subcultura cu viteza luminii, propagând-o în masa mare a avizilor de „libertate de exprimare”. Iar moraliştii se întreabă de ce nu sunt educate tinerele generaţii. Răspunsul este simplu: pentru că asta li se dă de către oamenii mari.

Mai toate subiectele sensibile ale zilelor noastre sunt tratate la asemenea manieră. Aşa-zisele „creaţii”, postări ale unor „gânditori” care abia ştiu să se semneze, sunt distribuite de mii de ori de cei care, extaziaţi, au căzut pe spate de „cât de adevărat le zice omu’ ăla” sau pentru a păstra egalitatea de gen,”femeia aia”. Vorbesc despre patriotism, despre evoluţie, fac tot felul de conexiuni inteligente, provoacă dezbateri despre existenţialism şi, mai presus de toate, lumea aceasta mare şi densă a reţelelor, se supără dacă nu se primesc like-uri, dacă nu sunt comentarii pozitive sau dacă nu se distribuie postările care trebuie să devină lecţii de viaţă.

Mai toate televizunile, adevăraţii făuritori de educaţie pentru societate, i-au preluat pe aceşti „zei” ai discursului virtual, şi-i privesc ca pe nişte icoane făcătoare de minuni, fiind încântaţi de analizele şi predicţiile lor. Şi nu că acestea ar fi adevărate. Din contră, în multe situaţii ei bat câmpii dar, folosind un limbaj şmecheresc, pigmentat cu invective, dau bine la public. Aşa creşte popularitatea emisiunilor şi creşte, de asemenea, cererea de reclame. Sau, cine ştie ce alte interese mai sunt în subteranele tenebroase ale media.

Unii oamenii sunt încântaţi de scrierile agresive ale unora care se cred vectori culturali, de melodiile cu versuri mizerabile promovate de artişti închipuiţi şi de discursurile fariseilor care se dau lideri ai planetei virtuale sau se văd ca nişte guru ai vremurilor de acum.

Într-un asemenea context, cel al unei deteriorări evidente a comportamentelor umane şi a diluării valorilor educaţionale, ameninţarea cea mai mare vine de la conflictele militare în desfăşurare sau care stau să înceapă. Şi aici, sfătuitorii dirijaţi şi televizaţi, fac tot felul de presupuneri, interpretând după indicaţiile celor pe care îi slujesc şi propriile lor interese, ceea ce citesc pe net sau văd pe la emisiunile mondiale de analiză. Astfel, prin ochii lor vigilenţi şi mintea bine antrenată, poporul planetar este informat cine este rău şi cine este bun, cine greşeşte şi cine este sfânt, cum se vor face alianţele şi strategiile la nivel mondial şi cum păşim noi încet şi sigur către societatea controlată total de o inteligenţă artificială toxică. Scuze! Ultimul cuvânt mi-a scăpat. Îl aveam în minte însă pentru a-i contrazice pe cei care cred că omul poate fi înlocuit. Sau, cel puţin, marginalizat. Şi, ca să clarific, sunt de acord cu dezvoltarea roboticii până la un anumit punct: până acolo unde maşinile încep să ia hotărâri. De ce? Pentru că nimeni nu poate înlocui Creaţia Divină pe care Dumnezeu a lăsat-o pe Pământ. Nimeni nu poate crea spiritul. Nimeni nu se poate substitui Creatorului Suprem. Nici măcar ateii, care şi ei iubesc pe cineva sau ceva, fără să ştie că acest sentiment le vine tot de la el.

În zilele noastre, mai toţi au început să simtă pericolul global. Atunci când se vorbeşte în permanenţă despre rău, violenţă, distrugeri, sfârşit de eră, lucrurile se vor îndrepta către prăpastie. La toate acestea se adaugă degradarea relaţiilor între oameni şi apariţia devierilor de la o minimă morală. Iar războiul este ameninţarea pe care nimeni nu o ia în serios atât cât trebuie. Viitorul este în mâinile unora care, înarmaţi până în dinţi şi deţinând arme de distrugere de o putere inimaginabilă, stau cu ochii pe tablele lor digitale şi văd conflictele ca pe nişte jocuri video. De multe ori, mintea lor nu trece mai departe de hărţile electronice pe care le au în faţă şi acţionează butoanele morţii ca pe nişte instrumente oarecare.

Mă gândesc că atunci când un grup de stăpâni planetari se vor supăra mai tare, sau unul dintre liderii de conjunctură va dori să-şi arate puterea, va da doar un click. Este suficient. După aceea, Apocalipsa se va porni. Şi, odată începută, nimeni nu va mai putea să o oprească.

La toate lucrurile acestea mă gândeam zilele trecute, străbătând drumurile mele kilometrice prin Parcul Herăstrău. Intrasem pe Aleea Carol al-II-lea, sperând să-l văd pe Domnul cu cărţi, cel care, în fiecare dimineaţă, se trezeşte de pe banca pe care doarme şi îşi aranjează atent, în plastic, cărţile şi revistele foarte curate pe care le vinde. L-am salutat, dar de data aceasta nu mi-a răspuns. A întors spatele şi şi-a făcut de treabă printre cartoanele de lângă bancă. Am plecat mai departe mâhnit, însă mi-am revenit repede. L-am înţeles. Era poate preocupat de noile evoluţii ale burselor mondiale sau poate chiar nu avea chef să discute cu mine, un prizonier, ca mulţi alţii, ai junglei urbane de beton.

English Version

Involuntarily informed about what is happening in the world (this is because I only catch certain news fron the air). I try to understand the signs of the times, so as not to be scared by any change that comes from nowhere. I decided to do this, of course keeping the secrets of the revelations only to myself, because nowadays everyone makes value judgments. Nobody listens anymore to those who really know what they are talking about and have a school for this. Everyone gives their opinion on everything, analyzes and creates content. They all became political analysts, military analysts, social movement analysts, all received high-class counseling degrees in psychology, parapsychology, nutrition, fashion, parenting, design, and much, much more. I mean in everything. They were born overnight, fake talents who sing, compose, create fashion, write books, teach people to eat and pack for vacations, to arrange their homes, and all kinds of other advice about things that haven’t even been heard of, when they don’t have even the slightest experience. But, interesting and surprising at the same time, it also explains how this humanity must evolve, on a macro level.

What’s worse is that social networks have become the launching pad for those who swear all the time, thinking they are cool and on trend. Thus, helped by the huge money-making machine of advertising, they spread the subculture with the speed of light, propagating it in the great mass of those who accept the „freedom of expression”. And moralists wonder why the younger generations aren’t educated. The answer is simple: because that’s what they get.

All the great subjects of our days are treated in this manner. The so-called „creations”, posts by „thinkers” who barely know how to write, are shared thousands of times by those who, ecstatic, fell back on „how true that man is speaking” or to maintain gender equality, „that woman”. They talk about patriotism, about evolution, they make all kinds of combinations in their minds, they provoke debates about existentialism and, above all, this big and dense world of social networks, they get upset if they don’t get likes, if there are no positive comments or if their posts are not shared to become life lessons.

Above all, televisions, the real education creators for society, have promoted these new gods of virtual discourse, and look at them as to the icons, being delighted by their analyzes and predictions. And not that these are true. On the contrary, in many situations they are wrong and use a language pigmented with invectives, appearing good to the public. This increases the popularity of shows and also increases the demand for advertisements. Or, who knows what other interests are in the dark underground of the media.

People are delighted by the aggressive writings of some who think they are cultural vectors, the songs with miserable lyrics promoted by imaginary artists and the speeches of the pharisees who pretend to be leaders of the virtual planet or see themselves as gurus of the present times.

In such context, that of an obvious deterioration of human behaviors and the dilution of educational values, the greatest threat comes from ongoing or about to start military conflicts. And here, the so called advisers, make all kinds of assumptions, interpreting according to the indications of those they serve, and their own interests, what they read on the net or see on world analysis shows. Thus, through their watchful eyes and the well-trained mind of the image makers, the planetary people are informed who is bad and who is good, who is wrong and who is holy, how alliances and strategies will be made worldwide and how we step slowly and sure to the society totally controlled by a toxic artificial intelligence. Sorry! The word „toxic” escaped me. But I said it to contradict those who still believe that man can be replaced. Or, at least marginalized. And to clarify I agree with the development of robotics up to a certain point: up to the point where machines start making decisions. Why? Because no one can replace the Divine Creation that God created on Earth. No one can create the spirit. Because no one can replace the Supreme Creator. Not even atheists, who also love someone or something, without knowing that this feeling also comes from him.

Nowadays, most of us have started to feel the global danger. When there is constant talk of evil, violence, destruction, the end of the age, things will head towards the abyss. Added to all this is the degradation of relationships between people and the appearance of deviations from a human moral. Also the war is the threat that no one takes seriously enough. The future is in the hands of some who, very well armed and possessing mass-destruction weapons having unimaginable power, keep their eyes on their digital dashboards and see the conflicts as video games. Many times, their minds don’t go beyond the electronic maps and they operate the death buttons like some kind of ordinary instruments. I think when a group of planetary masters will get more angry, or one of the bad leaders will want to show his power, he will just give a click. It is enough. After that, the Apocalypse will start. And once started no one will be able to stop it.

I was thinking about all these things few days ago, walking my kilometer-long roads through Herăstrău Park. I had entered Carol II Avenue, hoping to see the Lord with books, the one who, every morning, wakes up from the bench he sleeps on and carefully arranges in plastic bags, the very clean books and magazines that he sell them. I greeted him, but this time he didn’t answer me. He turned his back and went to his unknown business among the paper cartons next to the bench. Sad I left the place but I get back quickly to my previous mood.. I understood him. Perhaps he was preoccupied with the new developments of the world stock markets or maybe he didn’t feel like talking to me, a prisoner like many others of the concrete urban jungle.

Image:https://pixabay.com/illustrations/apocalypse-earth-space-destruction-6102584/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *