Copiii curcubeu din generaţia Alfa – Rainbow Children of the ALPHA Generation

Un blog despre dependenţa de adevăr

Copiii curcubeu din generaţia Alfa – Rainbow Children of the ALPHA Generation

 

Joy, Cheers, Youth, Active, Jump, Happy, Sunrise

Încotro ne îndreptăm? Către ceea ce este hotărât. De cine? Aceasta este întrebarea care nu ne dă pace: de cine?

Spiritual, unii spun că facem parte dintr-un plan care a fost gândit de la începuturile civilizaţiei pe pământ. Alţii, că a fost creat un altul, de către semeni de-ai noştri care se vor stăpânii tuturor, iar mulţi, nu mai cred în nimic, pentru că mintea umană are limite şi dimensiunile universale care s-au atins acum, nu permit înţelegerea vremurilor decât de către cei iniţiaţi. Pare complicat, dar în esenţă este foarte simplu: cei evoluaţi merg mai departe.

În realitatea pământeană, lucrurile sunt pandemice. În afara viruşilor mondiali care atrag vaccinări globale, şi-au făcut apariţia peste tot curente neomarxiste, resetări ale economiei globale promovate de Forumul de la Davos şi, nu în ultimul rând, controlul general al gândurilor, emoţiilor şi acţiunilor noastre. Adică, fără echivoc, pandemie în toate domeniile.

O privire atentă asupra acestor evidenţe arată că nimic nu merge spre ceva bun. Oamenii nu reprezintă decât mase dependente de tehnologie, dirijate către obiectivele necunoscute ale unor grupuri de interese, iar personalitatea, unicitatea individuală, sunt ucise de planurile unora care vor ca totul să se întâmple după voinţa lor.

Există însă ceva care poate fi salvarea de la prăbuşire.

Studii sociologice realizate în ultimul secol, au clasificat astfel generaţiile umane:

  • Dependeable, The Greatest Generation, adică cei de încredere, născuţi în anii 1910, până în 1930;
  • Baby Boomers, născuţi în anii1940, până în anii ’60;
  • Generaţia X, anii 60- anii ’80;
  • Generaţia Y, între 1980 până pe la jumătatea anilor ’90;
  • Generaţia Z, mijlocul anilor ’90- până prin 2010
  • Generaţia Alpha, cei născuţi după 2010.

 Cu siguranţă, delimitarea temporală a acestor grupuri este una aproximativă şi, în general, cei care fac parte din ele, capătă trăsături specifice care dau identitatea generaţiei respective. Trebuie înţeles că pot fi persoane care să aibă şi caracteristici ale altor generaţii.

Evaluări s-au făcut nu numai din punct de vedere sociologic.

Există acele informaţii incitatnte, de tip ezoteric care nasc dorinţa de a descoperi necunoscutul. Din această perspectivă, venirea pe Pământ a Copiilor Stelari nu face altceva decât să adâncească şi mai mult misterul existenţei noastre. Apariţia Cpiilor Indigo (1960-1980), a celor de Cristial (1980-2000) şi a Copiilor Curcubeu (după anul 2010), teorie acceptată de mulţi, confirmă nevoia astrală, sădită adânc în genetica umană, de a explora tainele destinului planetar. Fiecare dintre cele trei categorii, ca şi în cazul clasificării sociologice, au trăsături de personalitate specifice, care influenţează viitorul omenirii.

O simplă privire asupra celor două evaluări, sociologice şi ezoterice, indică o suprapunere a generaţiei Alfa şi Copiilor Curcubeu.

Peroanele Alfa sunt cele care vor schimba cu adevarat omenirea. Inteligenţi, empatici, cu multe trăiri interioare pozitive, aceştia emană prin comportament şi privire o linişte care acapareză pe cei din jur. Sunt dependenţi de tehnologie, dar îi înţeleg nevoia altfel decât o percep celelalte generaţii şi anume ca pe un instrument pentru a-şi cunoaşte mai bine rolul. Forţa individuală este arma lor. O pot folosi rapid, prin conexiunile pe care le fac oriunde pe glob, având la dispoziţie descoperirile ştiinţei.

Despre Copiii Curcubeu se spune că s-au născut fără karmă, deci nu au ataşemente faţă de vieţile anterioare. Ei au rolul determinat de a pune bazele unui nou tip de civilizaţie, înlocuind regulile şi arhitectura unor sisteme perimate, care acum, în zilele noastre, îşi arată limitele. Sunt generoşi, iubitori şi, privindu-i în ochi, vezi conexiunea lor astrală. Îi caracterizează creativitatea, par interiorizaţi, dar ştiu să spună apăsat ce au nevoie şi ce vor să facă.

Se cunoaşte că aceste clasificări, stabilirea trăsăturilor şi comportamentul fiecărei persoane, nu sunt încadrate în limite tabu. Orice se poate schimba. Oricine se poate schimba şi trece dintr-o clasificare în alta. Important este să ne înţelegem adevăratul rol şi să acţionăm în consecinţă.

În viziunea mea, ceea ce va veni este total diferit de ce trăim. Ştiu că vor fi principii şi valori pe care nici măcar nu ni le putem imagina acum. Să fie ceva ezoteric? Se poate. Nu trebuie decât să aşteptăm. Dar aşteptarea să aibă un sens, cel al unei acţiuni pozitive. Astfel, înlăturând paradigmele actuale ale luptei pentru satisfacerea vanităţii proprii, prin credinţă, acceptare şi respect, oricare dintre noi, se poate transforma în ceea ce lumea are nevoie, pentru a supravieţui: copiii curcubeu din generaţia Alfa.

 

English Version

 

Where are we going? To what is decided. Of whom? This is the question that does not give us peace: by whom? Spiritually, some say we are part of a plan that was conceived from the beginning of civilization on earth. Others, that another has been created, by our fellow men who will rule over all, and many no longer believe in anything, because the human mind has limits and the universal dimensions that have been reached now, do not allow the understanding of the times. than by the initiates. It seems complicated, but in essence it is very simple: the evolved ones go further. In earthly reality, things are pandemic. In addition to the global viruses that attract global vaccinations, neo-Marxist currents have appeared everywhere, reset of the global economy promoted by the Davos Forum and, last but not least, the general control of our thoughts, emotions and actions. That is, unequivocally, it is a pandemic in all areas. A close look at these records shows that nothing is going well. People are just technology-dependent masses, directed to the unknown goals of some interest groups, and personality, individual uniqueness, are killed by the plans of some who want everything to happen according to their will. But there is something that can be saved from collapse. Sociological studies conducted in the last century have classified human generations as follows:

Dependable, The Greatest Generation, born in the years 1910, until 1930;

Baby Boomers, born in the 1940s to the 1960s;

Generation X, 60s-80s;

Generation Y, between 1980 and the mid-1990s;

Generation Z, mid-1990s – through 2010

Alpha generation, those born after 2010.

Certainly, the temporal delimitation of these groups is approximate and, in general, those who are part of them acquire specific features that give the identity of that generation. It must be understood that they may be people who have the characteristics of other generations. Evaluations were made not only from a sociological point of view. There is that inciting, esoteric information that gives birth to the desire to discover the unknown. From this perspective, the coming to Earth of the Star Children does nothing but deepen the mystery of our existence. The appearance of the Indigo Children (1960-1980), the Cristial Children (1980-2000) and the Rainbow Children (after 2010), a theory accepted by many, confirms the astral need, deeply rooted in human genetics, to explore the secrets of planetary destiny. Each of the three categories, as in the case of sociological classification, has specific personality traits that influence the future of mankind. A simple look at the two assessments, sociological and esoteric, indicates an overlap of the Alpha generation and the Rainbow Children. Alpha people are the ones who will truly change humanity. Intelligent, empathetic, with many positive inner feelings, they emanate through behavior and gaze a peace that captures those around them. They are addicted to technology, but they understand its need differently than other generations perceive it, namely a tool to better understand their role. Individual strength is their weapon. They can use it quickly, through the connections they make anywhere in the world, with the discoveries of science at their disposal. The Rainbow Children are said to have been born without karma, so they have no attachments to previous lives. They have the determined role of laying the foundations of a new type of civilization, replacing the rules and architecture of obsolete systems, which now, today, show their limits. They are generous, loving and, looking them in the eye, you see their astral connection. They are characterized by creativity, they seem internalized, but they know how to say clearly what they need and what they want to do. It is known that these classifications, the establishment of the features and behavior of each person, are not within taboo limits. Anything can change. Anyone can change and move from one classification to another. It is important that we understand our true role and act accordingly. In my view, what is to come is totally different from what we live. I know there will be principles and values ​​that we can’t even imagine now. Is it something esoteric? Maybe. We just have to wait. But expectation has a meaning, that of a positive action. Thus, removing the current paradigms of the struggle to satisfy our own vanity, through faith, acceptance and respect, any of us can transform into what the world needs in order to survive: the rainbow children of the Alpha generation.

image: https://pixabay.com/illustrations/joy-cheers-youth-active-jump-579550/

2 răspunsuri

  1. It’s an awesome article for all the internet visitors; they will obtain advantage from it I am sure.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *