Crăciunul furat – Stolen Christmas

Un blog despre dependenţa de adevăr

Crăciunul furat – Stolen Christmas

Un funcţionar, pe numele său Helena Dalli, politician din Malta, reprezintă Uniunea Europeană în calitate de comisar, adică ministru, pe probleme de egalitate.
De curând, doamna Dalli, a lansat un ghid de comportare a personalului din cadrul Comisiei Europene, acolo unde domnia sa activează, prin care dorea să impună înlocuirea cuvintelor „Crăciun”, „Doamnă”, „Domnule” şi „Domnişoară”, motivând că nu sunt suficient de cuprinzătoare în comunicarea incluzivă, ba chiar ar trebui eliminate. Acest lucru, motivează doamna Dalli, nu face altceva decât să : „ilustreze diversitatea culturii europene şi să prezinte caracterul incluziv al Comisiei Europene în ceea ce priveşte toate categoriile sociale şi convingerile cetăţenilor europeni în mod evident”.
Documentul „scăpat” în presă a produs un val de reacţii negative la adresa celei care l-a emis, dar şi a Comisiei Europene, cu repercusiuni imediate asupra imaginii instituţiei.
Atacurile au fost atât de puternice încât s-a decis retragerea ghidului, cu explicaţia comisarului că: „redactarea acestor orientări necesită mai multe eforturi. Prin urmare, acestea vor fi retrase şi vom continua să lucrăm la acest document”. Mai clar nici nu se putea. Se va lucra în continuare şi, probabil se va relansa, când vigilenţa oamenilor va fi adormită de tehnicile de manipulare care aproape că au atins perfecţiunea.
Acum câteva luni, Parlamentul European propunea schimbarea cuvintelor definitorii pentru familie, „tată” şi „mamă”, cu „părinte 1” şi „părinte 2”. Dar, din păcate, lucrul acesta lumea l-a uitat. Iar toate ideile acestea care ne schimbă originile, se preling în fiinţa noastră încet, fără ca noi să simţim că suntem infestaţi. Când ne dăm seama ce s-a întâmplat, e prea târziu. Noile concepte sunt deja intrate în rutina vieţii de zi cu zi, multe dintre ele statuate prin legi adoptate peste noapte.
Aşa se fac politicile mondiale. După interese de grup, bazate pe frică şi naivitate, cu scop final banii şi puterea. Ele creează acea stare euforică care ia minţile celor de sus şi îi transformă în oameni cu picioare de lut şi inimă de piatră.
Se pare însă că lumea este resemnată. Prin virusul apocalipsei lansat în 2019, planeta este condusă acolo unde se vrea: la limitarea mişcării, anularea gândirii şi blocarea exprimării. Şi toţi tac. În schimb, vaccinaţii se războiesc cu nevaccinaţii, stârnind polemici infinite între oameni care, până mai ieri, erau cei mai buni prieteni.
Am mai spus că sunt primul adept al libertăţii de decizie. Cine vrea să se vaccineze să o facă. Cine nu, nu. O concluzie este clară: vaccinarea nu este singura soluţie anti-virus. Pun cea mai logică întrebare de pe Pământ în legătură cu pandemia: de ce criteriul de bază pentru evaluare nu este nivelul de anticorpi? Pentru că acesta este scopul, nu-i aşa?  Dar, nu se doreşte acest lucru. Manipularea continuă, pe baza acelei teorii că mulţi nu se vor împotrivi curentului. Şi, până acum, planul funcţionează.
În vremurile acestea complicate, chiar dacă unii vor să reseteze lumea, am convingerea că tradiţiile milenare şi adevărata credinţă vor întoarce lucrurile pe calea cea dreaptă. Mai cred că sunt oameni care vor avea curajul să spună lucrurilor pe nume, indiferent de cât de greu le va fi.
Cu siguranţă vor fi multe încercări de a se şterge istoria şi datinile. Poate aşa a fost dintotdeauna şi nu am văzut noi. Însă mulţi spun că nu au trăit aşa ceva niciodată.
Vor să fure simbolul Crăciunului? Nu-i nimic, să-l ia. Dumnezeu ne va da altceva, care să ne amintească că lucrurile frumoase vin de la el.
English Version
An official named Helena Dalli, a Maltese politician, represents the European Union as Commissioner for Equality. Recently, Ms Dalli launched a guide to the  European Commission staff where she works, in which she wanted to replace the words „Christmas”, „Mrs”, „Mr” and „Miss”, stating that they are not comprehensive enough in inclusive communication, they should even be eliminated. Ms Dalli argues, that this does nothing more than: „illustrate the diversity of European culture and clearly show the inclusive character of the European Commission in all social categories and beliefs of European citizens”. The „leaked” document in the press produced a wave of negative reactions to the one that issued it, but also to the European Commission, with immediate repercussions on the image of the institution.
The attacks were so strong that it was decided to withdraw the guide, with the commissioner’s explanation: „It takes more effort to draft these guidelines. Therefore, they will be withdrawn and we will continue to work on this document.” So, they will continue to work and will probably be repost when people’s vigilance is put to sleep by manipulation techniques that have almost reached perfection.
A few months ago, the European Parliament proposed changing the defining words for family, „father” and „mother”, to „parent 1” and „parent 2”. But, unfortunately, the people has forgotten this. And all these ideas that change our origins are slowly seeping into our being, without us feeling that we are infested. When we realize what happened, it’s too late. New concepts have already entered the routine of everyday life, many of them enshrined in laws passed overnight.
This is how world policy is done. After group interests, based on fear and naivety, with the ultimate goal of money and power. They create that euphoric state that takes the minds of those above and turns them into people with clay feet and stone’s heart.
But it seems that the world is resigned. With the apocalypse virus launched in 2019, the planet is headed where it wants to be: limiting movement, canceling thinking and blocking expression. And everyone is silent. Instead, the vaccinated are fighting the unvaccinated, arousing endless controversy between people who, until yesterday, were best friends.
I also said that I am the first supporter of freedom of decision. Who wants to get vaccinated to do it. Who doesn’t, no. One conclusion is clear: vaccination is not the only anti-virus solution. I ask the most logical question on Earth about the pandemic: why isn’t the basic criterion for evaluation the level of antibodies? Because that’s the point, isn’t it? But, this is not wanted. Manipulation continues, based on the theory that many will not resist the current. And so far, the plan works.
In these difficult times, even if some want to reset the world, I am convinced that millennial traditions and true faith will turn things right. I think there are people who will have the courage to say things by name, no matter how difficult it may be.
There will certainly be many attempts to erase history and customs. Maybe it’s always been that way and we haven’t seen it. But many say they have never experienced such a thing.
Do they want to steal the Christmas symbol? It’s okay to take it. God will give us something else to remind us that beautiful things come from Him.
Photo:https://pixabay.com/illustrations/christmas-christmas-tree-background-3735928/
Sources: Digi 24; Ştirile Pro TV

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *