Cui prodest?

Un blog despre dependenţa de adevăr

Cui prodest?

Poze Cu Semnul Intrebari

 

Toţi ne întrebăm, pe bună dreptate, ce va fi în viitor, fiindcă presiunea vremurilor actuale devine pe zi ce trece, tot mai greu de suportat. Perturbarea minţilor noastre fragile se face planificat, bine gândit şi dirijat după interese mascate imediat de un val de informaţii, care vorbesc despre conspiraţii.

Dar, ca să avem o imagine reală, să analizăm puţin istoria recentă, în patru paşi.

  1.Pandemia. Nici după un an nu se ştiu prea multe lucruri despre aceasta, iar         măsurile luate la nivel mondial creează suspiciuni, culminând cu apariţia             vaccinurilor care au stârnit polemici justificate, pentru unii, inacceptabile               pentru alţii.

  1. Criza economică. Chiar dacă a fost prognozată de mai mult timp, a întârziat să apară până în 2020. Poate nu venise încă vremea, aşa că s-a aşteptat mai întâi instalarea pandemiei.
  2. Încălzirea globală. Este atât de vizibilă, încât cei care privesc atent la ce se întâmplă cu minunata noastră planetă, sunt convişi că schimbările naturale sunt mai reale decât orice altă ameninţare a momentului.
  3. Fenomenul Fakenews şi apariţia profeţilor mincinoşi. Acestea bulversează cu totul umila noastră existenţă, obligându-ne inconştient să gândim după o logică pe care nu o cunoaştem, dar căreia nici nu ne străduim să-i aflăm înţelesul.

În acest context general, sunt foarte puţini aceia care observă că drama acestei civilizaţii o reprezintă depărtarea de origini. Şi tot mai puţini aceia care cred asta. Comportamentele negative ale oamenilor, distanţarea fizică şi în idei, dispariţia empatiei, propagarea masivă a realităţii false şi a non-valorii, au devenit repere acceptate ale vieţii noastre. Îi pasă cuiva? Da, dar curentul este atât de puternic, încât destinul nostru are o singură direcţie. Deocamdată.

Şi, ca toate acestea să fie confirmate, au apărut, aşa cum spuneam, maeştrii profeţiilor, care le ştiu pe toate şi care se jură că au văzut în globul de cristal, viitorul omenirii greu încercate în aceste vremuri. Iar aceşti vizionari se pricep la orice, de la semnele schimbărilor meteorologice, până la alinierea stelelor din constelaţia Orion, aliniere care prevesteşte că, zilnic, în afaceri, sănătate şi dragoste, milioane de oameni de pe planetă, au aceeaşi soartă. Asta, dacă nu vor fi atinşi de forţa lui Mercur retrograd. Ca să nu mai vorbim de viziunile făcătorilor de opinie, din domeniul social, economic şi politic, care întorc lumea pe dos, cu ideile lor.

Nu doresc să combat lucrurile acestea. Le compar doar cu ceea ce Biblia, Cartea credinţei noastre milenare ne dezvăluie, ca într-un tratat de ştiinţă pură. Pentru că este singurul lucru în care cred.

În Evanghelia după Matei, capitolul 24, Iisus, care stătea pe Muntele Măslinilor, este întrebat de ucenici când vor veni veni vremurile sfârşitului, pe care el le prorocise. Iată ce le-a spus:

“Vedeţi să nu vă amăgească cineva. Căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt Hristos, şi pe mulţi îi vor amăgi. Şi veţi auzi de războaie şi de zvonuri de războaie; luaţi seama să nu vă speriaţi, căci trebuie să fie toate, dar încă nu este sfârşitul. Căci se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie şi va fi foamete şi ciumă şi cutremure pe alocuri. Dar toate acestea sunt începutul durerilor. Atunci vă vor da pe voi spre asuprire şi vă vor ucide şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru numele Meu. Atunci mulţi se vor sminti şi se vor vinde unii pe alţii; şi se vor urî unii pe alţii. Şi mulţi prooroci mincinoşi se vor scula şi vor amăgi pe mulţi. Iar din pricina înmulţirii fărădelegii, iubirea multora se va răci. Dar cel ce va răbda până sfârşit, acela se va mântui”.

…………………………………………………………………………………………..

Căci va fi atunci strâmtorare mare, cum n-a fost de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi. Şi de nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai scăpa nici un trup, dar pentru cei aleşi se vor scurta acele zile. Atunci, de vă va zice cineva: Iată, Mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeţi. Căci se vor ridica hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor da semne mari şi chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi. Iată, v-am spus de mai înainte”.

Iar explicaţiile lui Iisus despre probabilitatea împlinirii viitorului şi a temporalităţii evenimentelor, sunt foarte clare:

“Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.”

De multe ori m-am gândit că, pentru a vedea lucrurile aşa cum sunt, nu trebuie să fii religios sau dogmatic. Trebuie doar să ai acea credinţă că ne-am născut să gândim liber şi să căutăm permanent adevărul, această credinţă fiindu-ne dată chiar de la începuturi, cu reguli clare. De ce ar fi necesar să schimbăm ceva? Nu am idee, dar mi-e teamă să nu se creeze în curând, o nouă religie şi o singură biserică, în care, sfinţii să fie cei de aici, care conduc lumea. Acest lucru nu l-aş înţelege, pentru că nu ştiu cui i-ar folsi şi la ce ar folosi.

 

English Version

 We all rightly wonder what will be future, because the pressure of the present times is becoming more and more unbearable. The disturbance of our fragile mind is planned, well thought and directed by interests immediately masked by a wave of information that speaks about conspiracies.

But to get a real picture, let’s take a look at recent history in four steps.

1.Pandemic. Even after a year, not much is known about it, and the measures taken worldwide create suspicions, culminating with the existence of vaccines that have aroused controversies justified, for some, unacceptable for others.

2.Economic crisis. Even though it was predicted for a long time, it was delayed until 2020. Maybe the time had not come yet, so the pandemic was expected to set in first.

3.Global warming. It is so visible that those who look closely at what is happening to our wonderful planet are convinced that natural change is more real than any other threat of the moment.

4.The Fakenews phenomenon and the appearance of false prophets completely upset our humble existence, making us think according to a logic we do not know, but whose meaning we do not even strive to find out.

In this general context, there are very few who notice that the drama of this civilization is the distance from the origins. And fewer an fewer who believe that. Negative behaviors of people, physical and mental distancing, the disappearance of empathy, the massive spread of false reality and non-value, have become accepted landmarks of our lives. Does anyone care? Yes, but the current is so strong that our destiny has only one direction. For now.

And, for all this to be confirmed, have appeared, as I said, the masters of prophecy, who know them all and who swear they have seen in the crystal globe the future of mankind hard tried in these times. And these visionaries are good at anything, from the reasons of weather changing, to the alignment of the stars in the constellation Orion, an alignment that predicts that every day, in business, health and love, millions of people on the planet have the same fate. That is, if they are not touched by the force of retrograde Mercury. Not to mention the visions of opinion makers, in the social, economic and political field, who turn the world upside down with their ideas.

I don’t want to be in contradiction with these things. I only compare them with what the Bible, the Book of our millennial faith, reveals to us, as in a pure science treaty. Because that’s the only thing I believe in.

In the Gospel of Matthew, chapter 24, Jesus, who was standing on the Mount of Olives, is asked by the disciples when the times of the end, which he had prophesied, will come. Here is what he told them:

„See that no one deceives you. For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many. And you will hear of wars and rumors of wars; be careful not to be frightened, for it must be all, but it is not yet the end. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places. But all this is the beginning of pain. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and you shall be hated by all nations for my name’s sake. Then many will stumble and be sold to one another; and they will hate one another. And many false prophets shall rise, and shall deceive many. And because of the increase of iniquity, the love of many will become cold. But anyone endures to the end, shall be saved. ……………………………………………………………………………………………..For then shall be great trouble, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. And if those days had not been shortened, nor even a single body would have escaped, but for the elect those days would have been shortened. Then if any man shall say unto you, Look, here is the Christ, or there; For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. Behold, I have told you before”.

And Jesus’ explanations about the probability of the fulfillment of the future and the temporality of the events are very clear:

“Heaven and earth will pass away, but My words will not pass away. And of that day and that hour no man know it, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father”.

I have often thought that in order to see things as they are, you do not have to be religious or dogmatic. You must have that belief that we were born with to think freely and constantly searching for the truth. And this faith was given to us from the beginning, with clear rules. Why is it necessary to change something? I have no idea, but I am afraid that soon a new religion and one church will be created on earth, denying all that has been so far, and in which the saints are the ones here, who lead the world now. I wouldn’t understand that, because I don’t know for who is useful and why.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 răspunsuri

  1. Its not my first time to pay a visit this web site, i am browsing this website dailly and take pleasant information from here
    daily.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *