DAVOS – O lume fracturată DAVOS – A Fractured World

Un blog despre dependenţa de adevăr

DAVOS – O lume fracturată DAVOS – A Fractured World

 

 

 

Una dintre cele mai importante întâlniri de până acum, ale Forumul  Economic Mondial, s-a încheiat de curând la Davos

Mulţi analişti spun că nu a fost atât de importantă, motivând că, de fapt, cei care conduc cu adevărat lumea, nu au fost prezenţi. Ba chiar s-a vehiculat ideea că nici temele abordate nu sunt spectaculoase, ele fiind preluări ale problemelor majore care cutremură acum omenirea: pandemiile, războaiele, încălzirea globală, explozia preţurilor, insecuritatea alimentară.

Privind obiectiv întregul tablou al evenimentului, concluzia este cu totul alta. Pe lângă organizarea strictă şi mediatizarea excesivă, s-a înregistrat un număr record de participanţi, peste 2700, dintre care s-au evidenţiat vârfurile  arhitecturii executive planetare. O arhitectură care propagă ideologia şi pune în practică decizia celor de deasupra ei. De remarcat, ca o paranteză, este faptul că toţi aceşti participanţi executivi sunt atent slecţionaţi, numiţi pe criterii de ataşament la ideile de resetare şi, obligatoriu, atei convinşi.

Agenda întâlnirii a inclus dezbateri cu impact major pentru vremurile actuale, ţintind acele grupuri masive de oameni dornici să afle ce va urma şi încântaţi că viitorul lor se află pe mâini bune. Paradoxal, chiar dacă există un puternic curent anti sistem global, ideea de bază este aceea a unei conduceri unice. În acest context, două subiecte de anvergură au făcut senzaţie, cel puţin prin posibilul lor mesaj de schimbare inevitabilă a lumii: „De-globalizare sau re-globalizare?” şi „Păstrarea luminilor aprinse în mijlocul fracturii geopolitice”.

Pline de înţeles, titlurile celor două teme, dar mai ales concluziile reuniunilor, induc fără echivoc la ideile de mutaţii ideologice, economice şi sociale, punându-se astfel bazele unei noi viziuni şi anume aceea a ordonării generale şi dependenţei de tehnologii, sisteme, reguli, create şi dirijate de un gruo de zei pământeni.

Astfel, de exemplu, de-globalizarea ar conduce la creşterea naţionalismului şi populismului, aspecte care au câştigat teren în ultima perioadă, ajungându-se, cum este cazul Europei, la o negare a Uniunii şi la respingerea politicii imigraţioniste comunitare.

În acelaşi notă de schimbare, Statele Unite ale Americii se îndreaptă către acel tip de repoziţionare a producţiei, de la fabticarea de cipuri, până la cea de maşini electrice, pe teritoriul propriu sau în zona mai prietenoase, cum ar fi India.

Aceste exemple se contrapun ideii de re-globalizare, care ar merge pe un plan al unei resetări generale, cu dispariţia proprietăţii, a familiei, inexistenţei genului, reformarea curentelor religioase, şi  preluarea unor idei actuale, cum ar fi, pandemiile, încălzirea globală, amprenta de carbon, lipsa hranei, creşterea preţurilor.

Au fost multe lucruri interesante la Davos 2023, care, în contradicţie cu părerile unor specialişti, vor da, poate, direcţia viitoare de progres a planetei. Mai ales că totul se înţelegea mai bine printr-o prezenţă fizică la reuniune, aşa cum a  cerut chiar de preşedintele executiv ak Forumului, domnul Klaus Schwab: ” Doar interacţiunea personală creează nivelul necesar de încredere, de care avem atâta nevoie în lumea noastră fracturată”.

Ideea centrală declarată a Forumului Economic Mondial, promovată de preşedintele său. aceea de interconectare progresivă a economiei globale, care extinde democraţia la nivel planetar, pare a pierde teren. Dacă nu cumva este doar o perdea de fum ce ascunde un viitor greu previzibil. Acest lucru, în condiţiile în care personalităţi de marcă au lipsit de la întâlnirea unde ajungeau, de regulă, printre primii: preşedintele SUA, preşedintele Franţei, preşedintele Chinei, primul-ministru al Angliei, primul-ministru al Indiei. Cine ştie, poate nu vor să fie parte a ceea ce urmează.

Fără a greşi, o concluzie se poate desprinde în urma reuniunii Forumului Economic Monial de la Davos, din 2023, anume că nimeni nu ştie cu adevărat ce va urma, nici măcar cei care nu au fost prezenţi. Motivul este unul existenţial: nu ei au creat lumea.

 

PS: Mă tot întreb ce semnificaţie are sigla Forumului Economic Mondial. Mergând în sensul acelor de ceasornic, începe cu un arc de cerc îngroşat, apoi continuă cu alt arc de cerc mai subţire, apoi nimic. Rămâne doar imaginaţia care închide cercul. O fi având legătură cu evoluţia planetei?

 

Sources: 

-https://www.cnn,com/2023/01/16/business/woeld-economic-forum-davos-deglobalization/index.html

-Wikipedia

 

English Version

One of the most important meetings of the World Economic Forum to date has recently concluded in Davos.
Many analysts say that it was not that important, reasoning that those who really rule the world, were not present. In fact, the idea has been circulated that the topics covered are not spectacular either, they are takeovers of the major problems that are shaking humanity now: pandemics, wars, global warming, inflation, food insecurity.
Looking objectively at the whole picture of the event, the conclusion is completely different. In addition to the strict organization and excessive media coverage, there was a record number of participants, over 2700, among which the peaks of the planetary executive architecture were highlighted. An architecture that propagates ideology and puts into practice the decision of those above it. It should be noted, as a parenthesis, that all these executive participants are carefully selected, appointed based on criteria of attachment to reset ideas and, necessarily, convinced atheists.
The agenda of the meeting included debates with major impact for the current times, targeting those massive groups of people eager to know what’s next and excited that their future is in good hands. Paradoxically, even if there is a strong current against the global system, the basic idea is that of a single leadership. In this context, two far-reaching topics made a sensation, at least through their possible message of inevitable world change: „De-globalization or re-globalization?” and „Keeping the lights on amid the geopolitical fracture.”
Full of meaning, the titles of the two themes, but especially the conclusions of the meetings, lead unequivocally to the ideas of ideological, economic and social mutations, thus laying the foundations of a new vision, namely that of general ordering and dependence on technologies, systems, rules , created and directed by a bunch of earthly gods.
Thus, for example, de-globalization would lead to the growth of nationalism and populism, aspects that have gained ground recently, reaching, as in the case of Europe, a denial of the Union and the rejection of the community’s immigration policy.
On the same note of change, the United States is moving toward that kind of repositioning of production, from chipmaking to electric cars, domestically or to friendlier areas like India.
These examples are opposed to the idea of re-globalization, which would go along a plan of a general reset, with the disappearance of property, the family, the non-existence of gender, the reformation of religious currents, and the taking over of some current ideas, such as pandemics, global warming, carbon footprint, lack of food, rising prices.
There were many interesting things at Davos 2023, which, contrary to the opinions of some specialists, will perhaps give the future direction of the planet’s progress. Especially since everything was better understood through a physical presence at the meeting, as requested even by the executive president of the Forum, Mr. Klaus Schwab: „Only personal interaction creates the necessary level of trust, which we need so much in our fractured world „.
The declared central idea of the World Economic Forum, promoted by its president. that of progressive interconnection of the global economy, which expands democracy on a planetary level, seems to be losing ground. If not, it’s just a smokescreen that hides a hard-to-foresee future. This, given that famous personalities were absent from the meeting where they usually arrived, among the first: the president of the USA, the president of France, the president of China, the prime minister of England, the prime minister of India. Who knows, maybe they don’t want to be part of what comes next.
Without making a mistake, one conclusion can be drawn from the meeting of the Monial Economic Forum in Davos, in 2023, namely that no one really knows what will follow, not even those who were not present. The reason is an existential one: they did not create the world.
PS: I keep wondering what the World Economic Forum logo means. Going clockwise, start with a thick arc, then continue with another thinner arc, then nothing. Only the imagination could close the circle remains. Could it be related to the evolution of the planet?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *