Dimineaţa Sufletelor – The Morning of Souls

Un blog despre dependenţa de adevăr

Dimineaţa Sufletelor – The Morning of Souls

 

Al doilea roman al trilogiei „Suflete”, „Dimineaţa Sufletelor”, va fi gata până la sfârşitul lunii noiembrie. Îmi propusesem luna septembrie, dar documentarea şi timpul efectiv petrecut în transa scrisului au prelungit termenul. Acest lucru l-am acceptat cu inima deschisă, fiindcă în paginile pe care le-am scris am pus tot ceea ce înseamnă calea către o lume nouă. Şi sunt convins, fără falsă modestie, că am reuşit.

Am să dezvălui puţin din noul roman, atât cât să descriu începutul unei noi realităţi.

„……………………………………………………………………….

 – Despre ce proiecte vorbim?

– Cele de supraveghere se referă la stocarea şi analiza informaţiilor în Centrul Unic. Lansarea reţelelor de socializare s-a făcut relativ recent, în urmă cu unsprezece ani. În prezent avem contorolul asupra a patru miliarde de utilizatori. Cu celelate sisteme, bănci, baze de date oficiale, alte capacităţi de colectare, ajugem undeva pe la şase. Este suficient pentru moment. Ne interesează acum calitatea informaţiilor. Ca aceste proiecte să fie finalizate trebuie să cunoaştem fiecare acţiune a ţintelor. De aceea este nevoie urgentă de cipuri.

– Care este în momentul de faţă cel mai important?

– Unul dintre cele mai importante proiecte are ca scop marcarea membrilor noii civilizaţii. În scurt timp se va lansa un vector medical care va acţiona patru ani. Este o etapă premergătoare pentru crearea unei ideologii noi, de tip “acţionează după reguli. nu raţiona!”. Vor fi curente de divizare a populaţiei şi izolare a celor care nu se supun.

           Nichitescu  dădu aprobator din cap. Întrebă:

           – Mai sunt şi alte proiecte ?

           – Da. Cele legate de lumea virtuală. De fapt, viitorul va fi virtual. Lumea aceasta se numeşte „metavers” şi este o paralelă a universului cunoscut de astăzi. Transpunerea se face simplu, prin transferul personalităţii fiecăruia dintre noi pe un hard-disk şi lansarea într-o altă realitate. Acolo îţi poţi alege orice identitatea fizică.

           Confuzia din mintea lui Nichirescu era totală.

          – Cum adică, fizic pot arăta cum vreau?

          – Exact. Îţi creezi forma şi identitatea în care vei trăi în metavers, după propria dorinţă.

          – Şi corpul de acum?

          – Rămâne un vehicul de transmitere care va fi din ce în ce mai puţin folosit. Specialiştii lucrează de ceva timp la soluţii de menţinere a funcţiilor vitale la nivele minime. Când se va pune totul la punct, nimeni nu va mai părăsi locuinţa. Se vor conecta şi toţi vor trăi ca acum, dar în lumea aceea. Ca să înţelegi mai bine, este ceva similar cu filmul Avatar. L-ai văzut?

           – Da. Mi s-a părut un SF reuşit.

           – Iată că a prins viaţă. De fapt, noi am grăbit lucrurile pentru că am vrut să creăm monopol pe dezvoltarea lumii „metavers”. Planurile din această zonă sunt mult mai sensibile decât cele de până acum.

          Bertt se opri şi ceru să se servească desertul. Două tăviţe cu mousse au chocolat, bordurat cu căpşuni şi cireşe, luară locul platourilor pentru felul principal. Aranjamentul mesei şi mişcările majordomului creau o perfecţiune a lucrurilor care arăta nivelul la care se desfăşura întâlnirea.

          – Îţi explicam despre planurile noii lumi. Pornind de la experienţa sistemelor on-line, a fost uşor să dezvoltăm proiectele pentru realitatea virtuală de început. Eu îi spun aşa. Specialiştii o numesc “metavers 1.0” pentru că este primul pas. Un pas complet ca noi să creăm o dimensiune paralelă, unde toţi vor fi nevoiţi să intre, dacă vor să existe. Mă înţelegi, Bastien?

           Nichitescu, absorbit cu totul de discuţie, dădu aprobator din cap.

         – Dacă îmi spunea altcineva, nu credeam, mărturisi el. Oricum, sunt hotărât să mă adaptez.

         – Aceasta este şi dorinţa noastră. Bani sunt, proiecte avem. Tu doar trebuie să le promovezi cât mai repede, fiindcă scopul nostru este de a crea din timp sistemele de control total pentru metavers”.

Image: Cover „The Night of Souls” first novel of the „Souls” trilogy

         English Version

 

The second novel of the „Souls” trilogy, ” The Morning of Souls”, will be ready by the end of November. I had planned for September, but the documentation and the time spent in the writing trance extended the deadline. I all accepted with an open heart, because in the pages I wrote I put everything, meaning the way to a new world. And I am convinced, without false modesty, I have succeeded. I will reveal a little of the new novel. As far as describing the beginning of a new reality.

„…………………………………………. ………………………………………….. …………..

– What projects are we talking about?

– Surveillance projects refers to the storage and analysis of information in the Main Hub. The launch of social networks took place relatively recently, eleven years ago. We currently have control over four billion users. With the other systems, banks, official databases, other collection capacities, we get somewhere around six. That’s enough for now. However, the quality of the information became important. We need to know every action of the targets. That is why there is an urgent need for chips for these projects to have a purpose

– What are the other projects?

– One of the most important aims to mark the members of the new civilization. A four-year medical vector will be launched shortly. It is a preliminary stage for the creation of a new ideology, of the type „act according to rules not according to thinking”. There will be currents of population division and isolation of those who do not obey. Nichitescu approves. He then asks:

– Are there other surveillance programs?

– Yes. The future is represented by the virtual world. It will develop at a steady pace in the coming years. This world is called Metavers and is a parallel to the Universe known today. The transposition is simple, by transferring the personality of each of us to a hard drive and launching into another reality. There you can choose any physical identity.

Nichitescu was condused.

– What do you mean, physically I can look the way I want?

– Exactly. You create the form and identity in which you will live in metavers, according to your own desire.

– And the body now?

– It remains a transmission vehicle that will be less and less used. Specialists have been working for some time on solutions to keep vital functions to a minimum. When everything is set up, no one will leave the house. They will connect and everyone will live as they do now, but in that world. To better understand, it’s something similar to the movie Avatar. You saw?

– Yes. And it seemed like a successful SF.

– Here he came to life. In fact, we hurried things because we wanted to create a monopoly on the development of the Metavers world. Plans in this area are much more sensitive than before.

Bertt stopped and asked for dessert. Two chocolate mousse trays, bordered with strawberries and cherries, took the place of the platters for the main course. The arrangement of the table and the movements of the butler created a perfection of things that showed the level at which the meeting was taking place.

– I was explaining to you about the plans of the new world. Starting from the experience of online systems, it was easier to develop projects for virtual reality from the beginning. Experts call it „metavers 1.0” because it is the first step, but a complete step for us to create a parallel dimension, where everyone will have to enter, if they want to exist. Do you understand me, Bastien?

Nichitescu, completely absorbed in the discussion, nodded his approval.

-If anyone else told me, I wouldn’t believe it, he confessed. Anyway, I’m determined to learn what I have to do.

– This is also our wish. There is money, we have projects. You just have to promote them as soon as possible, because our goal is to achieve total control systems for metavers in advance”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *