Djokovic, Morrison şi Hawke  –  Djokovic, Morrison and Hawke

Un blog despre dependenţa de adevăr

Djokovic, Morrison şi Hawke  –  Djokovic, Morrison and Hawke

Sunt convins că numele Novak Djokovic este cunoscut şi de eschimoşii de la Polul Nord. Scott Morrison şi Alex Hawke sunt necunoscuţi pentru nouăzeci şi nouă la sută de pe această planetă. Se poate afla ceva despre ei doar dacă cineva are curiozitatea să dea o căutare pe Google. Atunci ar vedea că este vorba despre Prim-Ministrul Australiei şi Ministrul pentru Imigrări.

Istoria va confirma diferenţa de notorietate, când Nole va rămâne în amintirile tuturor, ca numărul unu, în tenis, pentru 7,9 miliarde de locuitori ai Terrei, pe când ceilalţi doi vor figura în arhivele prăfuite ale politicii australiene.

De la bun început, cred că Novak a greşit. Şi nu el, ci echipa de profesionişti pe care o are alături. Ei nu trebuiau să fie de acord cu plecarea, indiferent ce asigurări primiseră de la organizatorii turneului de tenis Australian Open. Djokovic este o vedetă, un star care nu are timp să analizeze politica anti-pandemie promovată de un stat sau altul ori să evalueze riscurile de a nu respecta anumite reguli.

Era clar că prezenţa lui în Australia va fi transformată într-un uriaş subiect de presă, mai ales că politicienii aveau nevoie să arate că legea se aplică tuturor, lucru cu care, de altfel, sunt întru totul de acord. Problema este cum se aplică această lege şi cum este tratată o persoană unică pe această planetă.

        O parte din presă l-a atacat sistematic, acuzându-l că fiind nevaccinat este un exemplu negativ pentru toţi. Cred că toate aceste lucruri au fost intens mediatizate doar pentru că Novak a ajuns numărul unu mondial şi o măsură luată împotriva unei astfel de personalităţi reprezintă o avertizare serioasă pentru cei care nu vor să gândescă după cum li se dictează

       N-am nici cea mei mică îndoială că situaţia putea fi rezolvată rapid, încă de la sosirea lui Djokovic în Australia. I se putea explica foarte clar că accesul este permis doar vaccinaţilor şi că trebuie să se urce în primul avion spre casă.

Dar, nu a fost aşa. L-au carantinat, au judecat prima contestare a ridicării vizei, după decizia favorabilă un ministru i-a ridicat din nou viza (împotriva unei hotărâri judecătoreşti!) ca, în final, noua contestaţie să fie respinsă şi să se dispună expulzarea. Simplu, nu-i aşa? Da, într-adevăr simplu, dar special făcut să se demonstreze forţa politică a unui stat intransigent, în care aplicarea regulilor anti-pandemie este sacră. Aşa ar fi fost, dacă în lunile trecute, mai multe vedete internaţionale, în special actori, n-ar fi fost privilegiaţi la intrarea în Australia, pentru încălcări ale acestor norme.

Ce m-a întristat cu adevărat au fost interviurile unor „colegi” ai lui Novak. Atât Rafael Nadal, cât şi Stefano Tsitsipas l-au înfierat pe colegul lor, ajungând chiar să spună că nu este posibil ca ei să fie consideraţi idioţi pentru că s-au vaccinat, iar Nole să fie lăsat să facă ce vrea.

Ce demonstrează cazul Djokovic? Că se lucreză intens la interzicerea dreptului de a gândi şi de a te exprima liber. Iar pentru marele Novak, sârbul mândru, susţinut de foarte multă lume, presiunea continuă fiindcă nu va fi lăsat să joace nici în Franţa, la Roland Garros. Acesta este exemplul că îngrădiri mult mai mari vor veni în curând pentru toţi.

În aceasă situaţie, ar trebui să urmăm sloganul folosit la o manifestaţie desfăşurată la Bruges, duminica trecută: „Born to be free”. Într-adevăr, ne-am născut să fim liberi, pentru că lumea aceasta nu aparţine nimănui de aici.

O privire de ansamblu la nivel mondial, arată că nesiguranţa este cuvântul de ordine care ne domină viaţa. Până când? Doar cei din vârf ştiu. Avem însă o certitudine pe care se poate paria: învingătorul turneului Australian Open din 2022, nu va fi Novak Djokovic.

 

English Version

 

I am convinced the name Novak Djokovic is even known to the Eskimos at the North Pole. Scott Morrison and Alex Hawke are not known for ninety-nine percent of this planet. Only if someone is curious to do a Google search. Could be found is about the Prime Minister of Australia and the Minister for Immigration. History will confirm the difference in notoriety, when Nole will remain in everyone’s memories, as the number one, in tennis, for 7.9 billion inhabitants of the Earth, while the other two will appear in the dusty archives of Australian politics.

From the very beginning, I think Novak was wrong. And not him, first of all, but the team of professionals he has. They did not have to agree to leave Serbia, no matter what assurances they received from the organizers of the Australian Open tennis tournament. Djokovic is a star who does not have time to analyze the anti-pandemic policy promoted by one state or another or to assess the risks of not respecting certain rules. It was clear that his presence in Australia would be turned into a huge media topic, especially since politicians needed to show that the law applies to everyone, which I completely agree with. The problem is how this law applies and, especially, how a single person on this planet is treated.

He was systematically attacked by a part of the media, accusing him of being unvaccinated, a negative example for everyone. I believe that all this has been intensely publicized only because Novak is the world number one and a measure taken against such a personality is a serious warning to those who do not want to think as they are dictated.

I have no doubt that the situation could be resolved quickly as soon as Djokovic arrived in Australia. It could be explained very clearly that access is only allowed to vaccinated people and they have to board the first plane home. But it was not like that. They quarantined him, they judged the first appeal of the visa revocation, after the favorable decision a minister revoked his visa (against a court decision!) and finally, the new appeal was rejected and the expulsion was ordered. Simple, isn’t it? Yes, it is very simple to demonstrate the political strength of an uncompromising state, in which the application of anti-pandemic rules is sacred. This would have been the case if, in recent months, several international celebrities, especially actors, had not been privileged to enter Australia, violating these rules.

What really saddened me were the interviews of some of Novak’s „colleagues.” Both Rafael Nadal and Stefano Tsitsipas have insulted their colleague, even saying that it is not possible for them to be considered idiots because they have been vaccinated and for Nole to be allowed to do what he wants.

What does the Djokovic case prove? That they are working hard to ban the right to think and express yourself freely. And for the great Novak, the proud Serbian, supported by many, the pressure continues, because he will not be allowed to play at Roland Garros, in France. This is an example that hard restrictions will soon come for all.

In that case, we should follow the slogan used at a rally in Bruges last Sunday: „Born to be free.” Indeed, we were born to be free, because this world does not belong to anyone here.

An overview of the today’s world shows that insecurity is the keyword that dominates our lives. Until? Only the so called leaders know. But we have a certainty on which to bet: the winner of the 2022 Australian Open won’t be Novak Djokovic.

 

Photo: Digisport/Facebook

4 răspunsuri

 1. I’m gonna get you to know about a quite amazing recording of Traditional Cooking in the middle
  of East Borneo Indonesia forest https://www.youtube.com/watch?v=gEUqYxb-I7w
  I’d seriously appreciate it if you would go watch the video

 2. Hung Kirk spune:

  I have to thank you for the efforts you’ve put
  in penning this website. I’m hoping to check out the same high-grade blog
  posts by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now 😉

Dă-i un răspuns lui Tiffany Constance Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *