Drept de viaţă şi de moarte – The Right to Life and Death

Un blog despre dependenţa de adevăr

Drept de viaţă şi de moarte – The Right to Life and Death

 

Choose your way. Man standing at crossroads taking important decision

 

Un lucru este cert: noi nu mai suntem noi. Urmăm un drum care ne este indicat din „neant” fără să raţionăm. Mă gândesc ce este mai grav, dirijarea din „neant” sau faptul că nu gândim? Personal cred că lipsa de reacţie duce la degradarea mediului în care trăim. Intoxicarea zilnică cu de toate, de la alimente la ştiri şi ideologii, ne sufocă sufletele şi ne face să pierdem contactul cu o realitate la care, în mod normal, ar trebui să opunem acţiuni solide ale existenţei noastre.

Din păcate nu suntem decât fiinţe inerte la discreţia unui comando mondial, care a lansat de multă vreme planul de a ne transforma în numere de ordine. Iar forţa răului în asta constă, în arhivarea noastră electronică şi dispunerea de voinţa fiecăruia dintre noi, în funcţie de necesităţile comunităţii planetare create de ei.

De-a lungul vremurilor au fost iniţiate mai multe atacuri de testare a mulţimii mondiale, în special prin conflicte armate şi îmbolnăviri generalizate. Timpurile moderne au limitat războaiele la confruntări regionale (pentru că lumea s-a civilizat) dar, în schimb, pandemiile  pot fi controlate mai uşor fără să irite prea mult, prin imagini cu  tancuri, avioane şi bombe.

De foarte mulţi ani au apărut rând pe rând Cancerul, HIV, EBOLA, SARS,  şi toată comunitatea medicală, cum era normal, şi-a orientat eforturile către cercetare, găsirea de tratamente şi vaccinuri. Dacă s-au făcut progrese în ceea ce priveşte descoperirea unor tratamente, nu acelaşi lucru este valabil pentru vaccinuri. Nu a fost descoperit niciunul, dar nici măcar unul.

A venit între timp SARS-Cov 2. Ca prin minune, în mai puţin de un an, un număr impresionant de companii farmaceutice din ţările importante ale lumii, SUA, Anglia, Rusia, China, Germania, încep să producă miliarde de doze de vaccin, fiind scoase la lumină metode necunoscute pentru vindecări miraculoase. Iar din acest moment începe presiunea greu de imaginat că cine nu este vaccinat devine paria. Nu mai există prevenţie, nu mai există tratament, salvarea globală poartă un singur nume: vaccin. Un ser controversat, care a născut reacţii globale diverse, unele dintre ele violente, şi care a divizat lumea medicală în promotori fervenţi ai necesităţii vaccinării şi puţinele voci care văd normalitatea, având curajul să vorbească despre experimente.

Un lucru este foarte grav, acela că libertatea de a alege este pe cale de a deveni istorie.

Cine are dreptul să impună obligativitatea de a ne transforma în cobaii unor experimente care să conducă la controlul fiinţelor noastre? Întrebarea are un răspuns simplu: cei care conduc lumea prin marionetele care apar public şi a căror putere creşte odată cu sumele inimaginabile câştigate. Adică cei care pretind în cercurile lor că au drept de viaţă şi de moarte asupra fiecăruia dintre noi. Fiindcă în vremurile de azi, ignoranţa ne face să credem că suntem dependenţi de „creatorii” pământeni ai fericirii noastre cea de toate zilele.

 

English Version

One thing is certain: we are no longer us. We follow a path that is indicated to us out of „nothingness” without reasoning. I’m thinking what’s worse, to be driving out of „nothingness” or not thinking? Personally, I think that the lack of reaction leads to the degradation of the environment in which we live. Daily intoxication with everything from food to news and ideologies suffocates our souls and causes us to lose the connection with a reality to which we should normally oppose solid actions of our existence.

Unfortunately, we are only inert beings at the discretion of a world commando, which has long launched the plan to turn us into serial numbers. And the force of evil in this lies in our electronic archiving and the disposition of the will of each of us, according to the needs of the planetary community created by them.

Over time, several attacks have been launched to test the world’s crowd, especially through armed conflict and widespread disease. Modern times have limited wars to regional confrontations (because the world has become civilized), but instead, pandemics can be controlled more easily without irritating too much, through images of tanks, planes and bombs.

During years appeared Cancer, HIV, EBOLA, SARS, and the entire medical community, as usual, have been focusing their efforts on research, finding treatments and vaccines. While progress has been made in discovering treatments, the same is not true of vaccines. None was discovered, but not one.

In the meantime, SARS-Cov 2 has arrived. Miraculously, in less than a year, an impressive number of pharmaceutical companies from major countries in the world, the USA, England, Russia, China, Germany, are starting to produce billions of doses of vaccine, being brought to light unknown methods for miraculous healings. And from this moment begins the pressure hard to imagine that whoever is not vaccinated becomes an pariah. There is no prevention, no treatment, global rescue has only one name: vaccine. A controversial serum, which has given rise to various global reactions, some of them violent, and which has divided the medical world into fervent promoters of the need for vaccination and the few voices that see normalcy, having the courage to talk about experiments.

One thing is very serious, that freedom of choice is about to become history. Who has the right to impose the obligation to turn us into guinea pigs in experiments that lead to the control of our beings? The question has a simple answer: those who lead the world through puppets that appear in public and whose power increases with the unimaginable sums earned. They are those who claim in their circles  they have the right to life and death over each of us. Because today, ignorance leads us to believe  we are dependent on the earthly „creators” of our everyday happiness.

 

 

Photo-https://www.dreamstime.com/choose-your-way-man-standing-crossroads-taking-important-decision-image177995656

 

 

2 răspunsuri

  1. Coman spune:

    Minunate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *