Heroina afgană – Afghan Heroin

Un blog despre dependenţa de adevăr

Heroina afgană – Afghan Heroin

 

The Afghan Opiate Trade Project (AOTP)

Afganistanul este de foarte mult timp principalul bazin de furnizare a heroinei la nivel mondial, cu o distribuţie radială către toate zonele globului. Culturile de mac opiaceu reprezintă alternativa perfectă la înlocuirea unor tipuri de cereale care pot creşte în pământul arid al ţării, datorită preţului de aproape şase ori mai mare (un kg de capsule de mac costă aproximativ şapte dolari).

O concluzie a rapoartelor de specialitate ale UNODC (Biroul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate) arată o creşterea în ultimii ani a culturilor de opiu. Nici măcar pandemia nu a diminuat producţia, ba din contră, aceasta a crescut cu 37% în ultimul an. Vârful a fost atins în 2017 când s-au produs 9900 de tone, reprezentând un venit pentru fermierii afgani de aproximativ 1,4 miliarde de dolari, cu o cotă de 7% din PIB-ul ţării.

O analiză extinsă arată că din vânzarea opiaceelor Afganistanului pe pieţele din întreaga lume, se obţine un profit aproximat la 90 de miliarde de dolari, dintre care un procent infim se întoarce către producători(în jur de 2%). Astfel, reţelele internaţionale de trafic şi distribuţie, grupurile de influenţă economică din diverse ţări şi alte persoane implicate în acest business de top, vor face tot posibilul ca afcerea să fie protejată şi să se dezvolte în continuare. Acest aspect, în contextul în care peste 11 milioane de persoane îşi injectează opiode, iar 6 milioane sunt infectaţi cu hepatita C,  chiar dacă dozele tratamentelor cu metadonă şi buprenorfină au crescut de la 557 milioane în 1999, la 3,3 miliarde în 2019.

Unii experţi internernaţionali afirmă că talibanii au dirijat afacerile ilicite cu droguri din Afganistan, începând cu producţia de mac opiaceu , continuând cu procesarea şi distribuirea heroinei şi terminând cu gestionarea sumelor care intră în ţară sub diverse forme. Se nasc mai multe întrebări: cine controlează heroina afgană când talibanii nu sunt la putere? Controlează cei care sunt puşi la conducere de forţele srăine? Forţele străine? Talibanii în înţelegere cu ceilalţi de la putere? Toţi împreună?

În perioada 2002-2017, mai multe state europene, împreună cu SUA, au cheltuit peste 8 miliarde de dolari pentru eradicarea culturilor de mac, distrugerea laboratoarelor de producţie a drogurilor şi  restrângerea traficului. S-a mers chiar mai departe, prin oferirea de alternative agricole, pentru cultivarea de porumb, grâu şi alte cereale. Proiectul nu a avut succes. Din contră, fermierii provinciali şi-au manifestat simpatia pentru talibani şi ostilitatea faţă de conducerea de la Kabul şi forţele străine.

S-a iniţiat la un moment dat, în 2005-2006,  un parteneriat între Europa şi SUA, de creare a unei centuri de siguranţă în jurul Afganistanului, în colaborare cu statele vecine, care să blocheze exportul de droguri la graniţe. Rezultatul? Un alt plan nefinalizat.

De fiecare dată, la schimbările de regim, în timpul conflictelor armate, producţia de mac s-a diminuat, fapt ce a dus la o creştere a preţurilor heroinei afgane pe pieţele consacrate din ţările unde dependenţii aşteaptă, cu sufletul la gură, să se injecteze zilnic. Aşa se va întâmpla şi acum, până se vor instaura noii poli de putere care vor aduce o linişte iluzorie.

Afganistanul trăieşte în aceste zile o dramă, milioane de oameni fiind supuşi unei prigoane greu de înţeles. Imaginile arată cum fiinţa umană este anulată, femei şi bărbaţi deopotrivă fiind negaţi ca şi existenţă, iar copiii au devenit nişte obiecte aruncate peste gardurile de sârmă ghimpată sau ţinte pentru mitraliere, agăţate pe avioanele militare care se chinuie să decoleze din Kabul, ca înainte de Apocalipsă.

Şi toate acestea pentru că într-o ţară cu populaţie eterogenă, măcinată de-a lungul istoriei de războaie interne şi sufocată de presiunea externă, marile puteri au aruncat praf în ochii unei lumi credule, minţind că scopul cotropirii este instaurarea „democraţiei”. De fapt, obiectivul lor a fost şi va rămâne acela de a acapara resursele minerale şi circuitele oricăror activităţi care produc bani. Foarte mulţi bani.

Dosye:Afghanistan on the globe (Afro-Eurasia centered).svg - Vikipediya

 

 

Sources: World Drug Report UNODC; Reuters

Maps: unodc.org; wikipedia.org

 

 

English Version

Afghanistan has long been the world’s leading supply of heroin, with a radial distribution to all parts of the globe. Opioid poppy crops are the perfect alternative to replacing some types of cereals that can grow in the country’s arid land, due to the price of almost six times higher (a kg of poppy capsules costs about seven dollars).

One conclusion of UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) reports is the rise of opium crops in recent years. Not even the pandemic has decreased production, on the contrary, it has increased by 37% in the last year. The peak was reached in 2017 when 9,900 tons were produced, representing an income for Afghan farmers of about $ 1.4 billion, with a share of 7% of the country’s GDP. An extensive analysis shows that the sale of opiates from Afghanistan to markets around the world yields a profit of approximately $ 90 billion, of which a tiny percentage goes back to producers (around 2%).

Thus, the international traffic and distribution networks, the economical influence groups from various countries and other people involved in this top business, will do everything possible to protect the business and further develop it. This, in the context in which over 11 million people inject their opioids, and 6 million are infected with hepatitis C, even if the doses of methadone and buprenorphine treatments increased from 557 million in 1999 to 3.3 billion in 2019.

Some international experts say the Taliban have run the illicit drug business in Afghanistan, starting with the production of opium poppies, continuing with the processing and distribution of heroin and ending with the management of money entering the country in various forms. Some questions arise: who controls Afghan heroin when the Taliban are not in power? Those who are put in charge by foreign forces? Foreign forces? Taliban in agreement with others in power? All together?

Between 2002 and 2017, several European countries and the United States spent more than $ 8 billion on eradicating poppy crops, destroying drug labs and restricting trafficking. It went even further, by offering agricultural alternatives for the cultivation of corn, wheat and other grains. The project was not successful. On the contrary, provincial farmers have shown sympathy for the Taliban and increased hostility to the Kabul leadership and foreign forces.

At some point, in 2005-2006, a partnership between Europe and the United States was initiated to create a seat belt around Afghanistan, in collaboration with neighboring states, to block the export of drugs across borders. The outcome? Another unfinished plan.

Each time, during the regime changes, during the armed conflicts, the production of poppy decreased and led to an increase in the prices of Afghan heroin in established markets in countries where addicts are waiting, with their mouths shut, to inject themselves daily. This will happen now, until the new pole of power is established, which will bring an illusory peace.

Afghanistan is experiencing a drama these days, with millions of people being subjected to hard-to-understand persecution. The images show how the human being is annulled, women and men alike being denied as existence, and children have become objects thrown over barbed wire fences or machine gun targets, hanging on military planes struggling to take off from Kabul, as before. Revelation.

And all this because in a country with a heterogeneous population, crushed throughout the history of internal wars and suffocated by external pressure, the great powers have thrown dust in the eyes of a naive world, lying that the purpose of conquest is to establish „democracy”. In fact, their goal has been and will remain to capture the mineral resources and circuits of any money-producing activities. Lots of money.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *