Ich liebe dich, Cannabis!

Un blog despre dependenţa de adevăr

Ich liebe dich, Cannabis!

Nu mi-a venit să cred când, zilele trecute, am văzut știrea că în Germania s-a legalizat canabisul pentru uz recreațional.

Dezbaterile au fost aprinse, fiecare dintre părți, pro și contra, venind cu explicații diverse. Una dintre motivațiile susținătorilor proiectului, aceea că toți cei care consumă nu vor mai fi incriminați, este lipsită de sens, pentru că în Germania consumul nu este pedepsit. Așa că, începând cu 1 aprilie 2024, se aprobă deținerea a 25 de grame de canabis, pentru fiecare persoană majoră. Un calcul simplu arată că din această cantitate pot fi confecționate 50-100 de jointuri (țigări). De asemenea, este permisă cultivarea a trei plante şi deținerea de 50 de grame de canabis uscat în locuinţa personală.  

Poate șocul nu ar fi fost atât de mare pentru mine, dacă nu era vorba despre o țară cu peste optzeci și trei de milioane de locuitori, identificată de mulți ca motorul Uniunii Europene, în care politicile antidrog erau bine structurate și eficiente. Una peste alta, vestea a venit să-mi confirme bănuielile pe care le aveam de mulți ani, și anume că totul se desfășoară la nivel mondial, după un plan bine stabilit.

Când a apărut ideea planetară de legalizare, au existat unele studii, nu foarte clare, prin care canabisul ar fi medicamentul ideal în anumite afecțiuni, unele dintre ele incurabile. Apoi, că marijuana este un drog ușor care nu dă dependență. Ca de obicei, praf în ochii naivilor care încă mai cred că lumea se conduce după principii democratice. Iată câteva argumente: de-a lungul anilor am discutat cu foarte mulți specialiști de pe aproape toate continentele, despre cercetările care se fac privind efectele canabisului în unele boli. Mulți au fost de acord că, în unele situații, au existat efecte pozitive în evoluția unor maladii, dar niciodată vindecare totală, iar efectele pozitive nu s-au manifestat în toate cazurile de tratament. De asemenea, aproape la unison, au afirmat că administarea trebuie făcută de medici care să aibă o experiență recunoscută în domeniu, urmând protocoale bine stabilite, aprobate de instituțiile de profil.

Pentru a întări afirmațiile, în întâlnirile cu experți ai Centrului de Monitorizare pentru Droguri și Toxicomanii de la Lisabona, Agenție din subordinea Comisiei Europene, s-au susținut aceleași idei, anume că nimic nu este dovedit științific la modul absolut, până în prezent.

Pe tema folosirii canabisului în scop medical și în legătură cu efectele sale ”inofensive”, la care se adaugă răspândirea în mentalul colectiv a ideii că este un drog ușor care poate fi folosit recreațional, se poate discuta foarte mult. Este clar că agresivitatea tetrahidrocanabinolului, substanța activă din canabis, nu este atât de periculoasă ca la alte tipuri de droguri, cum sunt cele sintetice, de exemplu. Dar, pentru specialiști, faptul că produce efecte nocive asupra sistemului nervos central într-un termen mai lung, este suficient pentru a reprezenta un semnal de alarmă.

Un lucru nu poate fi negat: canabisul este un drog. Am văzut zeci de dependenți în urma consumului de canabis. Am văzut copii care erau ”rupți” de lume, după consumul de canabis. Am stat de vorbă cu ei, cu părinții lor, cu cei din anturajele lor și toți mi-au dezvăluit dramele prin care trec. Statisticile din întreaga lume arată că dependența în rândul populației din cauza consumului de canabis este una ridicată, iar admiterile la tratament îngrijorează. Îmi aduc aminte că la una dintre conferințele Biroului pentru Droguri și Criminalitate din cadrul Organizației Națiunilor Unite de la Viena, un reprezentant al unui ONG din statul american Colorado a luat cuvântul pe această temă. Surprinderea mare pentru toți a fost în momentul în care el a explicat, cu date concrete, că după legalizarea canabisului în Colorado, în doi ani, adicția a crescut în rândul tinerilor de șaptesprezece ani cu șaizeci la sută. Și acest fapt, în condițiile în care vânzarea era aprobată doar pentru majori.

Situația este una complicată la nivel mondial și sunt convins că această legalizare masivă are un scop, dincolo de faptul că dispar dealerii ilegali și statul devine acel vânzător legal de dependență. La mijloc sunt sume uriașe de bani care se vor câștiga de pe urma distrugerii unor generații. Și mai este ceva: o populație care este în stare de ”plutire” nu se mai gândește la gravele probleme sociale cu care se confruntă acum lumea.

Sunt un susținător al folosirii oricărei plante, inclusiv canabis, în scop medical. Trebuie însă să fac o precizare, fiindcă confuzia domnește în societatea aceasta globalizată: nu există canabis medical și canabis recreațional. Există doar canabis, cu formele sale modificate genetic și cu procentele diferite de tetrahidrocanabinol, substanța activă din compoziție. Știu că s-au făcut eforturi să se inițieze studii de specialitate, de către grupuri de cercetare din sănătate, pentru folosirea canabisului, strict sub supravegherea medicilor. S-a făcut, de asemenea, o paralelă cu folosirea morfinei, o subsatanță provenită din macul opiaceu, din care se produce heroina. La fel poate fi folosit și canabisul, sub control de specialitate. Din păcate, cercetările nu au avut mare succes. Opacitatea și interesele sistemului au învins.

Revenind la legalizarea din Germania, îmi aduc aminte de mulți specialiști pe care i-am întâlnit la diverse evenimente profesionale, și care erau total împotriva unei astfel de modificări în Europa. Mai mult, erau foarte vocali, respingând cu tărie ideile membrilor unor țări care, tacit, acceptau consumul de canabis. Acum îmi dau seama că votându-se această lege, nu au mai putut să se opună curentului dependenței verzi.

Decizia politică din Bundestag a venit în urma acelui ”plan de introducere controlată a canabisului pentru adulţi, în scopuri recreative, în magazine autorizate”, pentru care s-a făcut lobby timp de trei ani. Din fericire, dacă se poate spune așa, din legea promovată de Ministerul Sănătății au fost scoase pentru moment acele magazine autorizate. Deocamdată. Apare însă o prevedere astrală, plină de bucurie celestă, că de la 1 iulie 2024, cluburile private cu până la 500 de membri vor putea cultiva canabis şi vor putea împărți producția cu membrii lor.

Legea mai prevede un lucru foarte interesant: ”Consumul în apropierea şcolilor, grădiniţelor, locurilor de joacă şi a sălilor de sport publice va fi interzis, iar în zonele pietonale este permis doar între orele 7 şi 20”. Mă gândesc cum vor face: vor controla fiecare trecător, vor construi aparate portabile de identificare a fumului din aer sau vor bloca străzile din jurul școlilor cu poliția? Greu de anticipat.

În acest context, Germania va deveni un imens lan de canabis, unde, toți cetățenii Europei, cu excepția celor din Malta și Luxemburg, unde s-a legalizat deja, se vor repezi să consume în siguranță și să trăiască experiențe metafizice.

Știrea a trecut aproape neobservată în România. În media nu s-a discutat aproape deloc. Și, acest lucru, pentru că în loc să fim atenți la ce spun cei care se pricep, din instituțiile specializate, noi suntem extaziați de părerile experților fără diplomă, care sufocă emisiunile televiziunilor cu ideile lor aberante și lipsite de sens.

Cu toate acestea, am credința că în privința drogurilor, România nu va avea Germania ca model.

English Version

I couldn’t believe it when I saw few days ago Germany has legalized cannabis for recreational use.

  The debates were heated, each side, pro and con, coming up with various explanations. One of the motivations of the supporters of the project, that all those who consume will no longer be criminalized, is meaningless, because in Germany consumption is not punished. So, starting from April 1, 2024, the possession of 25 grams of cannabis is approved for each adult. A simple calculation shows that 50-100 joints (cigarettes) can be made from this amount. It is also allowed to grow three plants and possess 50 grams of dried cannabis in the personal residence.

  Maybe the shock wouldn't have been so big for me if it wasn't for a country with more than eighty-three million inhabitants, identified by many as the engine of the European Union, where anti-drug policies were well structured and effective. All in all, the news came to confirm my suspicions that I had had for many years, namely that everything is going on worldwide, according to a well-established plan.

   When the planetary idea of legalization appeared, there were those studies, not very clear, by which cannabis would be the ideal medicine in certain ailments, some of them incurable. Then, that marijuana is a mild, non-addictive drug. As usual, dust in the eyes of the gullible who still believe that the world is run according to democratic principles. Here's why: over the years I have talked with many specialists from almost all continents about the research that is being done on the effects of cannabis in some diseases. The majority agreed that, in some situations, there were positive effects in the evolution of some diseases, but never a total cure, and the positive effects were not manifested in all cases of treatment. Also, almost in unison, they stated that the administration must be done by doctors who have recognized experience in the field, following well-established protocols, approved by the relevant institutions.

   To strengthen the claims, in the meetings with experts of the Monitoring Center for Drugs and Drug Addicts in Lisbon, an Agency subordinate to the European Commission, the same ideas were supported, that nothing is scientifically proven in an absolute way, until now.

   On the subject of the use of cannabis for medical purposes and in relation to its "harmless" effects, to which is added the spread in the collective mind of the idea that it is a light drug that can be used recreationally, a lot can be discussed. It is clear that the aggressiveness of tetrahydrocannabinol, the active substance in cannabis, is not as dangerous as in other types of drugs, such as synthetic ones, for example. But for specialists, the fact that it produces harmful effects on the central nervous system in the longer term is enough to represent an alarm signal.

   One thing cannot be denied: cannabis is a drug. I have seen dozens of people addicted to cannabis. I saw children who were "broken" from the world, after consuming cannabis. I talked to them, their parents, and those close to them, and they revealed to me the dramas they are going through. The statistics of specialized institutions around the world show that addiction among the population, due to the consumption of cannabis, is high, and admissions to treatment are worrying. I remember that at one of the conferences of the United Nations Office on Drugs and Crime in Vienna, a representative of an NGO from the American state of Colorado spoke on this topic. The big surprise for everyone was when he explained, with concrete data, that after the legalization of cannabis in Colorado, within two years, addiction among seventeen-year-olds increased by sixty percent. Given that the sale was approved only for adults.

   The situation is complicated worldwide, and I am convinced that this massive legalization has a purpose, beyond the fact that illegal dealers disappear and the state becomes that legal seller of addiction. In the middle are huge amounts of money to be made from the destruction of generations. And there is something else: a population that is in a state of "floating" no longer thinks about the serious social problems the world is facing now.

   I am a proponent of using any plant, including cannabis, for medical purposes. But I have to clarify, because confusion reigns in this globalized society: there is no such thing as medical cannabis or recreational cannabis. There is only cannabis, with its genetically modified forms and with different percentages of tetrahydrocannabinol, the active substance in the composition. I know that efforts have been made to initiate specialized studies, by health research groups, into the use of cannabis, strictly under medical supervision. A parallel has also been drawn with the use of morphine, a sub-substance derived from the opiate poppy, from which heroin is produced. Cannabis can also be used in the same way, under specialist control. The efforts were not successful. Opacity and system interests have won.

       Returning to the legalization in Germany, I remember many specialists I met at various professional events, who were totally against such a change. Moreover, they were very vocal in rejecting the ideas of members of some countries who tacitly accepted the use of cannabis. Now I realize that they could no longer resist the green addiction pressure.

      The political decision in the Bundestag came in the wake of that "plan for the controlled introduction of cannabis for adults, for recreational purposes, in licensed shops", for which they lobbied for three years. Fortunately, if you can say so, from the law passed by the Ministry of Health those authorized shops have been removed for the time being. For now. However, the astral provision, full of heavenly joy, appears that from July 1, 2024, private clubs with up to 500 members will be able to grow cannabis and share the production with the members .

      The law also provides a very interesting thing: "Consumption near schools, kindergartens, playgrounds and public gyms will be prohibited, and in pedestrian areas it is only allowed between 7 a.m. and 8 p.m.". I wonder what they will do: will they screen every passerby, build portable smoke detectors from the air, or police block off the streets around the schools? Hard to predict.

      In this context, Germany will become a huge cannabis green field, where all the citizens of Europe, except for those in Malta and Luxembourg, where it has already been legalized, will rush to safely use cannabis and live metaphysical experiences.

     The news went almost unnoticed in Romania. It was hardly discussed in the media. And this, because instead of paying attention to what those who know, from specialized institutions, we are enraptured by the opinions of experts without a degree, who choke the television shows with their aberrant and meaningless ideas.

    However, I believe regarding cannabis, Romania will not be Germany.

Surse:

https://www.dw.com/ro/germania-legalizeaz%C4%83-canabisul/a-68359244

https://edition.cnn.com/2024/02/23/europe/germany-cannabis-legal-parliament-intl/index.html

Photo: A participant holds a lit joint during the annual Hemp Parade on August 12, 2023 in Berlin, Germany. Omer Messinger/Getty Images

Un răspuns

 1. Tudor Grindean spune:

  În ciuda faptului că există opoziție din partea multor cercetători și specialiști de mare clasă din domeniul medical și al combaterii criminalității, tot mai multe state din lumea occidentală au legalizat canabisul, iar în acest context nu putem să nu ne întrebăm cu privire la adevăratul scop al acestei „deschideri”!

  Într-un articol recent din The New York Times (DeBenjamin Ryan – 28 februarie 2024), care face referire la o analiză a unui sondaj al guvernului SUA privind riscul comportamental din 2016 până în 2020, se arată că persoanele care fumează frecvent marijuana au un risc mai mare de atac de cord cu 25% și accident vascular cerebral cu 42%, însă chiar și utilizarea relativ ocazională a acestui drog este asociată cu aceste tipuri de afecțiuni. Deși bolile de inimă sunt deja principala cauză de deces în Statele Unite (695.000 de decese în 2021), treizeci și opt de state au legalizat consumul medical de marijuana, iar 24 au început să permită utilizarea în scopuri recreative.

  Un raport al Institutului Național pentru Abuzul de Droguri (National Institute on Drug Abuse – NIDA, Statele Unite) face referire la faptul că efectele negative ale marijuanei asupra atenției, memoriei și învățării pot dura mai multe zile sau chiar săptămâni după ce efectele acute ale drogului au dispărut. Studenții care fumează marijuana au rezultate educaționale mai slabe decât colegii lor nefumători și sunt mai predispuși la folosirea altor droguri sau chiar la tentative de suicid.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *