Lumea de dincolo de noi – The World Beyond Us

Un blog despre dependenţa de adevăr

Lumea de dincolo de noi – The World Beyond Us

 

Am scris articolul la sfârşitul anului, fiindcă am considerat că în această perioadă trebuie să ne gândim şi la altceva. Dacă nu la ceva spiritual, care să ne depărteze de lumea materială, cu mesele sale îmbelşugate şi goana după cadouri iluzorii, măcar la planurile de viitor care să ne deschidă ochii despre realitatea pe care o trăim.

Acum câteva zile, Agenţia Naţională Aeronautică şi Spaţială (NASA), din Statele Unite ale Americii, a lansat o ştire cum că reverendul Andrew Davison, preot și teolog la Universitatea din Cambridge, având un doctorat în biochimie la Oxford, face parte dintr-un grup de 24 de teologi care au participat la un proiect sponsorizat de NASA. Programul s-a desfăşurat la Centrul pentru Investigații Teologice (CTI) din Princeton, SUA,  cu scopul de a evalua modul în care religiile majore ale lumii ar reacționa la informaţiile că viața extraterestră există .

Deci, un grup de preoţi, este plătit de NASA să-şi pună în valoare calităţile spirituale şi sociale, pentru a da un nou sens vieţii şi a găsi variante ca populaţia să accepte marile dezvăluiri care vor urma.

Ştirea, care a fost tratată superficial de mai toată lumea, cum se întâmplă în zilele noastre, mi se pare de o importanţă colosală. Motivul este acela că una dintre cele mai prestigioase instituţii ştiinţifice de pe această planetă, admite că în curând ne vor fi prezentate informaţii despre viitorul nostru privind coabitarea în Univers cu alte civilizaţii pe care, până acum, le vedeam doar în filmele SF.

Mi-am adus aminte că în urmă cu ceva timp, eram nemulţumit că majoritatea oamenilor cu care vorbeam despre acest subiect, erau sceptici sau chiar respingeau vehement o astfel de posibilitate. Reticenţa şi ignoranţa acelora care nu acceptă ceea ce nu pot explica cu propriile simţuri, este ucigătoare pentru viitorul acestei planete. Pentru ei, toţi cei care gândesc altfel, care acceptă existenţa civilizaţiilor extraterestre, care spun că OZN-urile zboară peste tot pe Pământ sau că sunt planuri de coordonare a omenirii, după interese de grup, sunt conspiraţionişti. Dar toate misiunile secrete, schimbarea nejustificată a unor guverne pentru interese economice, crearea a tot felul de organizaţii cu scopuri ascunse, dar agreate, acelea nu mai sunt conspiraţii?

Sunt curios să aflu de ce atât de târziu se lansează informaţia aceasta. Poate că lumea nu era pregătită, sau cei care conduc nu îşi atinseseră obiectivele ori, cine ştie, poate chiar civilizaţiile de deasupra au impus lucrul acesta. Sunt multe ipoteze, dar convingerea mea este că în scurt timp vom afla.

Şi apropo, tot o teorie ştiinţifică: la ultima extincţie planetară, o parte dintre atlanţi şi lemurieni, două grupuri cu ideologii de viaţă diferită, s-au ascuns de cataclism sub Pământ, unde îşi creaseră din timp baze de supravieţuire. Atlanţii au dus cu ei toate cunoştinţele ştiinţifice de vârf pe care le descoperiseră, iar lemurienii acea spiritualitate pe care o căpătaseră din conexiunile astrale. Şi atunci, nu există şi o civilizaţie subterană?

Mai am un gând: dacă informaţia aceasta transmisă de NASA se confirmă, mă întreb cum vom privi toate celelalte „conspiraţii” care sunt lansate acum, în pandemie?   

A trecut un an foarte greu şi vine unul la fel de greu. Toate semnele arată că evenimente importante ne vor asalta din toate părţile, iar noi vom aştepta soluţii de la mai marii lumii, pentru că ele nu vor cădea din cer şi nici nu vor veni de sub Pământ. Sau, cine ştie?

 

English Version

 

 

I did not want to write the article at the end of the last year, because I thought during this period we should think about something else. If not for something spiritual that will take us away from the material world, with its abundant meals and the pursuit of illusory gifts, at least for our future plans that will open our eyes to the reality we live now.

A few days ago, the National Aeronautics and Space Agency (NASA) in the United States released news that the Reverend Andrew Davison, a priest and theologian at Cambridge University with a doctorate in biochemistry from Oxford, is part of a group of 24 theologians who participated in a NASA-sponsored project. The program was held at the Center for Theological Investigation (ITC) in Princeton, USA, to assess how the world’s major religions would react to reports that extraterrestrial life exists.

So, a group of priests is paid by NASA to use their spiritual and social skills, to give a new meaning to life and find ways for the population to accept the great revelations that will follow.

The news, which has been treated superficially by most people, as it is today, seems to me to be of colossal importance. The reason is that one of the most prestigious scientific institutions on this planet admits that we will soon be presented with information about our future regarding the cohabitation in the Universe with other civilizations that, until now, we only saw in SF movies.

I remembered that some time ago, I was unhappy that most people I spoke to on this subject were skeptical or even vehemently rejecting such a possibility. The reluctance and ignorance of those who do not accept what they cannot explain with their own senses is in-conceivable for the future of this planet. For them, all those who think differently, who accept the existence of extraterrestrial civilizations, who say that UFOs are flying all over the Earth or that there are plans to coordinate humanity, according to group interests, are conspiracy theorists. But all the secret missions, the unjustified change of some governments for economic interests, the creation of all kinds of organizations with hidden goals, but agreed by all, those are no longer conspiracies?

I’m curious to know why this information is being released so late. Maybe the world was unprepared, or the leaders had not achieved their goals, or, who knows, maybe even the civilizations above imposed it. There are many hypotheses, but my belief is that we will find out soon.

And by the way, also another scientific theory: at the last planetary extinction, some of the Atlanteans and Lemurians, two groups with different ideologies of life, hid from the underground cataclysm, where they had created survival bases in time. The Atlanteans took with them all the cutting-edge scientific knowledge they had discovered, and the Lemurians that spirituality they had acquired from their astral connections. And then, isn’t there an underground civilization?

I have one more thought: if this information, released by NASA, is confirmed, I wonder how we will look at all the other „conspiracies” that are now being launched in the pandemic? Real or not?

A very difficult year has passed and an equally difficult one is coming. All the signs show that important events will assault us from all sides, and we will expect solutions from the world’s greatest leaders, because they will not fall from the sky or come from under the Earth. Or who knows?

 

Source:https://www.thetimes.co.uk/article/heavens-above-nasa-hires-priest-to-prepare-for-an-alien-discovery-sdczvwgqm

 

Photo: https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/foto-cea-mai-frumoasa-imagine-cu-calea-lactee–78905.html

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *