Nimeni nu mai crede în lacrimi-No one believes in tears anymore

Un blog despre dependenţa de adevăr

Nimeni nu mai crede în lacrimi-No one believes in tears anymore

 

 

Vremurile pe care le trăim aduc o stare de nelinişte care îngrijorează. Populaţia planetei trăieşte la limită, speriată de viruşi, bacterii, războaie şi cataclisme naturale. Iar peste toate, zvonurile nenorocirilor care vin, sădesc teama în inimile tuturor şi cresc neîncrederea în ziua de mâine.

Peste tot se întâmplă lucruri negative şi sunt profeţite fapte care duc către sfârşitul civilizaţiei. În acest timp, jurnalişti şi analişti de toate felurile, amplifică drama omenirii, după interesele pe care le reprezintă fiecare, şi asta zilnic, sistematic, după planuri stabilite în laboratoarele politicilor mondiale.

De ceva vreme, se vorbeşte despre o mare restare a lumii, care să schimbe principiile şi valorile tradiţionale, clasice, devenite peste noapte desuete. Ţara, familia, proprietatea, credinţa, orientarea sexuală, sunt concepte tranzacţionate pentru a asigura puterea celor care conduc omenirea. Ei nu doresc altceva decât să exploateze fiecare lucru sfânt pe lumea asta şi să-l transforme într-un instrument de care să se folosească aşa cum vor, pentru a-şi atinge scopurile.

Ştiu că par remarci conspiraţioniste, dar nu aceasta este realitatea de zi cu zi care îşi face loc în minţile noastre? Cu siguranţă, da. Grav este că reuşeşte  şi ne transformă în acei indivizi care nu mai reacţionează la faptul că ni se fură libertatea, iar viaţa ne este controlată până la cele mai mici detalii. Cui îi mai pasă? Ne-am învăţat să acceptăm orice este rău şi parcă nu mai putem să gândim singuri.

Doar o privire aruncată peste lume, te duce cu gândul la profeţiile apocaliptice care la un moment dat se vor întâmpla. Nimeni nu ştie când, dar semnele apărute relevă o iminentă schimbare de paradigmă: lumea nu se mai dezvoltă. În acele condiţii, când adevărurile vor ieşi la iveală, profeţii mincinoşi ai propagandei globale, care ţipă prin toate mijloacele media că există democraţie, libertate şi nu se vrea decât binele oamenilor, vor fi nevoiţi să-şi înghită vorbele când vor vedea ce vor cu adevărat capii democratici ai lumii.

În tot acest timp războaiele continuă, sunt omorâţi oameni nevinovaţi, fără ca nimeni să explice ce se întâmplă cu adevărat, traiul devine din ce în ce mai greu, se profilează la orizont, pe lângă criza energetică şi crizele de mâncare şi apă, iar seceta sau, din contră furtunile, completează tabloul general.

Cu toate că sunt vizibile toate aceste nenorociri, liderii planetari se înarmează până în dinţi, lansează ameninţări în stânga şi-n dreapta şi nu le pasă că preţurile au explodat ca rachetele cu focos nuclear. Păi, de ce ar face-o? Populaţia este imunizată şi nu mai reacţionează. Aşteaptă cuminte, docilă, educată modern, să i se dicteze când să pângă, când să râdă, când să gândească. Oamenii trăiesc într-un cerc din ce în ce mai strâmt şi se mulţumesc că, relativ, au linişte şi siguranţă, chiar dacă îşi dau seama cât de fragile sunt.

Deocamdată, nimeni nu ştie ce va fi nici pe termen scurt, nici mediu şi cu atât mai puţin, pe termen lung. Trăim într-o eră robotizată, pe care ne-am dorit-o, dar din păcate am ajuns să nu ştim cine sunt cu adevărat roboţii.

Începând cu ceva vreme în urmă, civilizaţia creativă şi în permanentă schimbare pe care o cunoşteam, s-a blocat în regulile dure pe care le-a dezvoltat. Blocajul acesta face ca sentimentele noastre să dispară, unul câte unul. În locul lor se instalează sisteme programate să ne uniformizeze şi să decidă pentru noi.

Pentru tot ce se întâmplă rău în jurul nostru, nu mai avem puterea să vărsăm nici măcar o lacrimă. Am devenit imuni la durere, lipsa de libertate şi speranţă. Este consecinţa faptului că, goliţi de Dumnezeu, nimeni nu mai crede în lacrimi.

 

English Version

 

The times we live bring a state of anxiety that worries us. The planet’s population lives on the edge, frightened by viruses, bacteria, wars and natural cataclysms. And above all, the rumors of the bad times that come, instill fear in the hearts of all and increase distrust in tomorrow.

Negative things are happening everywhere and facts leading to the end of civilization are prophesied. During this time, journalists and analysts of all kinds amplify the drama of humanity, according to the interests they each represent, and this daily, systematically, according to plans established in the laboratories of world politics.

For some time now, there has been talk of a great rest of the world, changing the traditional, classical principles and values ​​that have become obsolete overnight. Country, family, property, faith, sexual orientation, are concepts traded to ensure the power of those who lead mankind. They want nothing more than to exploit every sacred thing in this world and turn it into an instrument to be used as they please to achieve their goals.

I know it sounds like conspiracy theorists, but isn’t that the everyday reality that is taking over our minds? Definitely yes. The serious thing is that it succeeds and transforms us into those individuals who no longer react to the fact that our freedom is being stolen, and our lives are controlled to the smallest detail. Who cares? We have learned to accept everything that is bad, and we can’t seem to think for ourselves.

Just a glance at the world makes you think of the apocalyptic prophecies that will come true at some point. Nobody knows when, but the signs show an imminent paradigm shift: the world is no longer developing. Under those conditions, when the truths come to light, the false prophets of global propaganda, who shout by all means that there is democracy, freedom and want only the good of the people, will have to swallow their words when they see what they want with it. true democratic leaders of the world.

All this time the wars continue, innocent people are killed, without anyone explaining what is really happening, life is getting harder and harder, it is looming on the horizon, in addition to the energy crisis and food and water crises, and drought or, on the contrary, storms complete the picture.

Although all this misfortune is visible, the planetary leaders are arming themselves day by day, launching threats left and right, and they don’t care that prices have exploded like rockets with nuclear warheads. Well, why would they do that? Because the population is immunized and no longer reacts. It waits patiently, docile, modernly educated, to get permission when to cry, when to laugh, when to think. People live in an ever-closer circle and are content to be relatively peace and secure, even if they realize how fragile the peace and  security are.

So far no one knows what will be on short, medium and especially long term. We live in a robotic era, which we wanted the most, but unfortunately we don’t know who the robots really are: we or the true robots.

For a while, the creative and ever-changing civilization we knew, was stuck in the harsh rules that developed itself. This blockage makes our feelings disappear, one by one. Instead, systems are installed to standardize us and make decisions for us.

For everything that goes wrong around us, we don’t even have the strength to shed a tear. We became immune to pain, lack of freedom and hope. It is a consequence of the fact that, emptied of God, no one believes in tears anymore.

 

(Image by StockSnap from Pixabay

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *