Noi, cei din linia întâi – We those from the frontline

Un blog despre dependenţa de adevăr

Noi, cei din linia întâi – We those from the frontline

 

Acum câteva zile a apărut o ştire despre compania lui Elon Musk, SpaceX. Magnatul american a lansat în Cosmos 49 de sateliţi, într-un program (Starlink) care ar urma să acopere lipsa internetului acolo unde, pe globul acesta mare, nu ar exista semnal pentru a te loga la viaţa de zi cu zi a planetei. Nu ştiu dacă Marte mai este retrograd, dar este clar că domnul Musk a avut ghinion. O furtună solară apărută din seninul astral, se pare că a afectat 40 dintre sateliţi, aceştia urmând să se întoarcă pe Pământ, unde se vor autodistruge la contactul cu atmosfera terestră.
Dar, cu siguranţă, domnul Musk nu se va opri aici. Domnia sa intenţionează ca prin acest proiect, Starlink, să trimită pe orbită mii de sateliţi care să uşureze comunicarea şi, implicit, să ne facă mai bună existenţa noastră tumultoasă.
Toate bune şi frumoase, dacă nu ar exista o problemă planeteră care ne va distruge lent, alături de alte gânduri negre ale stăpânilor care ne vor tăcuţi şi singuri: creşterea greu de înţeles a preţurilor la gaze, combustibili şi energie electrică. Aşa că, s-o fi gândit domnul Musk cu ce vom pune în funcţiune device-urile pentru internet? Greu de crezut.
Chiar dacă mă gândesc la programele de cucerire a Cosmosului, marea mea dilemă rămâne această creştere generalizată a energiei de toate felurile. Nu-mi explic lucrul acesta şi sunt convins că nimeni nu mă poate lămuri.
Se discută intens de fluctuaţiile burselor, de piaţă concurenţială, de necesitatea alinierii preţurilor şi alte asemenea concepte ale economiei de piaţă. Degeaba, Oamenii nu înţeleg. Şi nu înţeleg pentru că sunt mai inteligenţi şi mai pragmatici decât toate grupurile acestea de interese, care se cred stăpânii tuturor.
Într-o logică simplă, lucrurile sunt şi mai simple. Energia se produce prin mai multe procese: termocentrale, hidrocentrale, centrale nucleare, energie eoliană. După ce este produsă, este preluată de distribuitori, ajungând, în final la consumatori. La fel şi gazele, la fel şi petrolul.
Preţurile au explodat în ultima perioadă de timp la nivel mondial, fără nicio explicaţie. Am căutat peste tot să văd dacă nu cumva au crescut costurile de producţie ca urmare a unor noi tehnologii care au revoluţionat industria din domeniu. Nici vorbă. Am crezut că furnizorii au găsit metode de distribuţie prin noi reţele sau sisteme, înlocuindu-le pe cele vechi. Nimic. Aceleaşi capacităţi, utilaje şi reţele care sunt în exploatere de zeci şi zeci de ani. Şi atunci, de unde creşterea?
Este evident că interesele grupurilor dirijează preţurile. Nu au niciun motiv real să le schimbe. Le cresc când vor şi cu cât vor. Atunci când nevoia de grup o cere. Când vor să creeze panică în rândul populaţiei sau să îşi impună noile startegii de subordonare.
Aceştia sunt adevăraţii conspraţionişti care, prin interesele lor ascunse, ne dirijează viaţa, după planuri doar de ai ştiute. Ce dacă se revoltă unii prin nu ştiu care ţară? Există metode, începând de la sistemele de dezinformare prin mass media şi ajungându-se la cele violente, în numele democraţiei,  să se închidă gura tuturor celor care au curajul să spună că toate aceste politici sociale nu au nicio bază.
Se naşte întrebarea retorică: cine are de suferit din toate acestea? Bineînţeles, noi cei din linia întâi. Adică noi, consumatorii finali ai măsurilor ucigătoare de drepturi şi libertăţi, promovate de conducerea globală. În cele mai multe dintre situaţii acestea sunt acceptate, fiindcă natura umană are această capacitate de adaptare, pe care o speculează din plin cei care cred iluzoriu, că vieţile noastre depind de ei.
PS.
Am ales titlul ” Noi, cei din linia întâi”, după filmul cu acelaşi nume al lui Sergiu Nicolaescu despre al doilea război mondial, când Armata Română întorsese armele şi lupta pentru independenţa acestei minunate ţări. Şi atunci, de suferit, aveau tot cei din linia întâi.
English Version
A few days ago there was a news about Elon Musk’s company, SpaceX. The American tycoon launched 49 satellites in Cosmos, in a program (Starlink) that would cover the lack of the Internet where, on this big globe, there would be no signal to log in to the daily life of the planet. I don’t know if Mars is still retrograde, but it’s clear that Mr. Musk was unlucky. A solar storm that appeared from the astral clear has apparently affected 40 of the satellites, which will return to Earth, where they will self-destruct on contact with the Earth’s atmosphere.
But Mr. Musk certainly won’t stop here. He intends through this project, Starlink, to send into orbit thousands of satellites that will facilitate communication and implicitly make our tumultuous existence better.
All good and beautiful, if there were no planetary problem that would slowly destroy us, along with other dark thoughts of the masters who would us silence and alone: ​​the hard-to-understand increase in gas, fuel and electricity prices. So, Mr. Musk thought to what kind of power we plug our internet devices? Hard to believe.
Even if I think about the programs of the conquest of the Cosmos, my big dilemma remains this generalized prices increase of all kind of energies. I don’t explain this to myself, and I am convinced that no one can explain it to me.
There is intense discussion about stock market fluctuations, the competitive market, the need for price alignment and other such concepts of the market economy. In vain. People do not understand. And they don’t understand because they are smarter and more pragmatic than all these interest groups, which believe themselves to be the masters of all.
In simple terms, things are even simpler. Energy is produced through several processes: thermal power, water power, nuclear power, wind energy. Once produced, it is taken over by distributors and sent  to consumers. The same about gas, the same about oil.
Prices have exploded worldwide in recent times, without any explanation. I’ve been looking everywhere to see if production costs have increased as a result of new technologies that have revolutionized the industry. No way. I thought that suppliers had found distribution methods through new networks or systems, replacing the old ones. Nothing. The same capabilities, equipment and networks that have been in operation for decades and decades. So where does growth come from?
It is obvious that the interests of the groups increased the prices. They have no real reason to change them. They increased them when they want and how much they want. When the need for a group demands it. When they want to create panic among the population or impose their new subordination strategies. These are the true conspirators who through their hidden interests, direct our lives, according to their secret plans. So what if some people revolt somewhere on the planet? There are methods, starting with the disinformation systems through the media and reaching the violent ones, in the name of democracy, to shut the mouths of all those who have the courage to say that all these social policies have no basis.
The rhetorical question arises: who suffers from all this? Of course we those from the frontline. We, the final consumers of the their measures that kill rights and freedoms, promoted by the global leadership. In most cases the measures are accepted because human nature has this ability to adapt, which is widely speculated by those who believe illusory that our lives depend on them.
PS. I chose the title „We, those from from the frontline”, after the movie of the same name by Sergiu Nicolaescu  about the WW II, when the Romanian Army turned its weapons and fought for the independence of this wonderful country. And then the same, everyone in the frontline suffered.
Photo – https://stock.adobe.com/ro/350113991?tduid=65412a7c045b1ffa0bffd9d5b007b197&as_channel=affiliate&as_campclass=redirect&as_source=arvato
Sources-https://adevarul.ro/tech/stiinta/space-x-pierde-aproape-40-sateliti-lansati-spatiu-cauza-furtuni-solare-1_6204b9fb5163ec4271cac51e/index.html

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *