Privire de sus – Look from above

Un blog despre dependenţa de adevăr

Privire de sus – Look from above

 

 

 

 

Am participat săptămâna trecută la un eveniment emoţionant, o lecţie de viaţă şi cultură predată cu sufletul, rămasă cu siguranţă în mintea tuturor celor prezenţi.

Nu am scris imediat şi am lăsat să treacă un timp, tocmai pentru a putea înţelege esenţa unei întâlniri care te marchează pentru multă vreme.

În Centrul Cultural de la Vălenii de Munte, într-o sală plină, care prinsese deja izul sărbătorilor de iarnă, a fost lansată postum cartea „Confesiuni la Poarta Cerului”, cu ultimele gânduri ale unui poet şi om de excepţie: Lucian Avramescu.

Lucrurile ar fi putut căpăta acea nuanţă de rutină, dacă Giorgiana Radu-Avramescu şi Luciana Avramescu, soţia şi fiica poetului, nu ar fi făcut ca aducerea aminte a lui Lucian, de la a cărui plecare a trecut, pe nesimţite, un an, să capete misterul şi sensibilitatea unei discuţii între cer şi pământ.

Cuvintele invitaţilor, profesorul Emil Muşat, doctor în literatură, jurnaliştii Octavian Ştireanu şi Ştefan Mitroi, directorul general al cotidianului Prahova, Dumitru Cristea, fostul ministru al culturii, Ionuţ Vulpescu, au readus din biblioteca vieţii întâmplări, gânduri, trăiri şi speranţe ale unui coleg şi prieten aflat acum în paginile istoriei literaturii române.

„Confesiuni la Poarta Cerului” este o carte inedită, prin conţinutul şi profunzimea scrierii. Curgerea versurilor, alăturată gândurilor aşternute în proză, toate, rătăciri minunate ale lui Lucian, între realitatea ciudată, nefirescă, a vremurilor de acum, şi contopirea cu tradiţiile ancestrale ale satului dintre dealuri, fac ca lectura să fie captivantă prin nonconformismul ei. De ce nonconformism? Pentru că scrierile au reprezentat zbaterile din perioada de pe urmă a poetului, o suferinţă profundă, care l-a făcut de multe ori să iasă din lumea conştienţei umane, de multe ori docilă, şi să vadă dincolo de limitele acceptate.

L-am cunoscut pe Lucian în 2017, când am simţit că este timpul să intru în lumea fascinantă a scrisului. El a fost cel care, la lansarea primului meu roman, „Noaptea Sufletelor”, a vorbit despre ce înseamnă a crea şi despre o lume a cărţii care trebuie descoperită pas cu pas. Acela a fost momentul în care am înţeles unicitatea unui mare poet, conectat la adâncimile cuvintelor.

Am discutat de atunci de multe ori şi am rămas într-o relaţie apropiată. Din păcate, durerea vremurilor de pe urmă şi-a pus amprenta pe existenţa sa şi a transformat totul într-o luptă în care Lucian nu şi-a abandonat crezul niciun moment. A scris până în ultima clipă, pentru a arăta tuturor că nimic nu-l poate opri să dăinuie. Şi, timpul de după, confirmă deja faptul că scrierile sale vor fi veşnice.

În toată euforia evenimentului de la Văleni, cel mai mult m-au impresionat cuvintele Lucianei. Spuse simplu, având o naturaleţe dezarmantă, vorbele acelea sensibile au dezvăluit o legătură indestructibilă, ţinută de fire invizible între cele două lumi, cea de aici, de multe ori nedreaptă, şi cea de acolo, de unde Lucian priveşte de sus şi îndrumă paşii fiicei sale.

Pe Lucian Avramescu o să-l ţinem minte o viaţă şi mai mult de atât. El a îmbrăcat versul de iubire într-un veşmânt nou, al dorinţei  fiecăruia dintre noi de fi prezenţi acolo, în scrierile sale.

P.S. Mi s-a părut mult mai potrivită fotografia cu Lucian şi pietrele sale eterne decât orice altceva.

English Version

 

Last week I participated in an emotional event, a lesson of life and culture taught with the soul, which certainly will remain alive in the minds of all those present.
I didn’t write right away and let some time pass, just to be able to deeply understand the essence of a kind of meeting that marks you for a long time.
In the Cultural Center of Vălenii de Munte, in a full hall, which had already caught the spirit of the winter holidays, the book „Confessions at the Gate of Heaven” was launched posthumously, with the last thoughts of an exceptional poet and man: Lucian Avramescu.
Things could have acquired that nuance of routine, if Giorgiana Radu-Avramescu and Luciana Avramescu, the wife and daughter of the poet, had not made the remembering of Lucian, since whose departure a year has passed, unnoticed, to get the mystery and sensitivity of a discussion between heaven and earth.
The words of the guests, professor Emil Muşat, literature PhD, journalists Octavian Ştireanu and Ştefan Mitroi, the director general of the daily Prahova, Dumitru Cristea, the former minister of culture, Ionuţ Vulpescu, brought back from the life library the events, thoughts, experiences and hopes of a colleague and friend now in the pages of Romanian literature history.
 „The Confessions at the Gate of Heaven”  is an original book, due to its content and depth of writing. The flow of the verses, together with the thoughts laid out in prose, all of Lucian’s wonderful wanderings, between the strange, unnatural reality of the present times, and the fusion with the ancestral traditions of the village between the hills, make the reading captivating through its nonconformity.Why nonconformity?Because the writings represented the struggles of the poet’s last period, a deep suffering, which made him many times leave the world of human consciousness, often docile, and see beyond the accepted limits.
I met Lucian in 2017, when I felt it was time to enter the fascinating world of writing. He was the one who, at the release of my first novel, „Night of Souls”, spoke about what it means to create and about a world of the book that must be discovered step by step. That was the moment when I understood the uniqueness of a great poet, connected to the depths of words.
We have talked many times since then and we have remained in a close relationship. Unfortunately, the pain of recent times left its mark on his existence and turned everything into a struggle in which Lucian never abandoned his work. He wrote until the last moment, to show everyone that nothing could stop him from persevering. And, the time after, already confirms the fact that his writings will be eternal.
In all the euphoria of the event in Văleni, Luciana’s words impressed me the most. Said simply, with a disarming naturalness, those sensitive words revealed an indestructible bond, held by invisible threads between the two worlds, the one here, often unfair, and the one there, from where Lucian looks down and guides his daughter’s steps.
We will remember Lucian Avramescu for a lifetime and more than that. He dressed the verse of love in a new clothes, those of the desire of each of us to be present there, in his writings.
PS    I thought the photo with Lucian and his eternal stones was much more appropriate than anything else…
Photo: A.M. Press

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *