Scrisoare către Bill Gates A letter to Bill Gates

Un blog despre dependenţa de adevăr

Scrisoare către Bill Gates A letter to Bill Gates

 

Cer, Iad, Contrar, Nori, Incendiu

Întâmplările recente de pe planetă au readus în prim-plan, dacă mai era nevoie, numele unuia dintre influencerii de top ai vieţilor noastre obosite de multitudinea de informaţii şi contradicţii.

Domnul Bill Gates, căci despre el este vorba, a reuşit să ţină trează o lume întreagă, prin efortul său bine dirijat, de a arăta cum se metamorfozează un făuritor de imperii IT şi lumi virtuale, într-un cunoscător profund al fiinţei umane. Şi aici mă refer la acea cunoaştere a mijloacelor de a apăra sănătatea oamenilor, de agresiunile permanente ale factorilor nocivi, naturali şi artificiali, care fac din această biată Creaţie un experiment sau nu, condus de grupuri ştiute sau doar bănuite.

Ieşind din misterul creat de aceste întrebări mai mult decât supărătoare pentru unii, dar apreciate de alţii, se poate observa că implicarea domnului Bill Gates în domeniul medical vine din vremuri trecute şi nu este un comportament generat de epidemiile şi pandemiile actuale (vezi htpps://youtu.be/wQSYdAX_9JY).

Toate reacţiile domnului Gates din ultimii ani au creat controverse care au un scop bine gândit, pe termen lung. Nu mai departe de zilele trecute, ca ideile  să-i fie păstrate vii în mentalul colectiv, a lansat două mesaje având conţinut opus: primul este legat de vindecarea pandemiei, despre care spune că nu va fi curând, vaccinul putând fi pe piaţă abia la anul, iar al doilea se referă la gravele probleme ale omenirii, care vor urma încălzirii globale. Concluzia, pentru ambele mesaje, este una singură: în lume, în următorii ani vor fi schimbări negative majore. Scopul vizibil este cel al menţinerii stării de teamă, fiindcă un proverb latin spune: „primum in mundo facit Deus timor ( prima dată în lume, Dumnezeu a făcut teama)”. Pentru că doar aşa se conduc mai bine masele, în viziunea unora, prin frică. O frică care ne va înnebuni pe toţi, care va distruge relaţiile sociale directe şi ne va muta într-o zonă virtuală, controlată total. Scopul ascuns al acestei stări de teamă este însă altul, despre care nu vom afla, decât trăind evenimentele viitoare.

Nu intenţionez să fac o analiză a ceea ce se dezabate intens în zilele noastre, despre virusuri şi  conspiraţii. Vreau doar să-i adresez domnului Bill Gates, într-o scrisoare deschisă, câteva întrebări.

„Excelenţa Voastră, domnule William Henry Gates III,

Mă adresez aşa pentru că, prin puterea pe care o deţineţi la nivel mondial, puteţi avea orice titlu doriţi.  Mai cred că, dincolo de unele aparenţe, sunteţi cu adevărat unul dintre cei puţini, care fac ca mecanismele create de oameni  pe Terra să funcţioneze.

Aş dori să vă pun câteva  întrebări ( niciuna legată de pandemie), la care, dacă veţi răspunde, se vor  clarifica multe dintre controversele din mintea mea şi, sunt convins că şi din a multora de pe această planetă, care gândesc şi simt la fel. Iată-le:

1. Care  este cea mai importantă creaţie umană de pe pământ, din toate timpurile?

2. Care este diferenţa dintre inteligenţa umană şi inteligenţa artificială?

3. Care este numărul oamenilor care  ar putea trăi pe Terra, fără să afecteze resursele naturale?

4. Aţi avea o dilemă dacă ar fi să alegeţi între bani şi putere?

5. Este vanitatea un păcat major?

6. Cunoaşteţi care sunt obiectivele acceleratorului de la CERN?

7. Credeţi că inteligenţa extraterestă se găseşte deja pe pământ?

8. Este Ayahuasca o cale către înălţare spirituală?

9. Ar trebui să aibă planeta o strategie de conducere unitară?

10. Aveţi vreo proprietate în zona Aeroportului Denver?

11. Cum arată Dumnezeu, în viziunea dumneavoastră?

Ştiu, domnule Gates, că aveţi sisteme de monitorizare care vă furnizează sinteze despre apariţia numelui dumneavoastră, în fiecare colţ de pe această planetă. De aceea, nădăjduiesc că atunci când veţi citi întrebările, gândurile dumneavoastră se vor îndrepta spre cei care cunosc cu adevărat ce va urma. Sincer, mi-aş dori să aflu cine sunt aceştia.

În încheiere, aş vrea să vă mlţumesc pentru schimbările majore pe care le-aţi adus în viaţa noastră. Aţi intervenit în destinul fiecăruia şi ştiu că acest lucru vi l-aţi dorit de când eraţi aolescent.

Sunt încântat că am putut să vă scriu.  Nu ştiu ce final va avea scrisoarea mea, dar mă bucur că am putut să lansez toate aceste gânduri în eter. Un eter pe care dumneavoastră îl cunoaşteţi foarte bine.”

 

Imagine folosită-site Pixabay-

 

English Version

 

Recent events on the planet have brought to the foreground, the name of one of the top influencers of our lives tired of the multitude of information and contradictions.

Mr. Bill Gates, because it is about him, has managed to keep an entire world awake, through his well-directed effort, to show how a maker of IT empires and virtual worlds metamorphoses into a deep connoisseur of the human being. And here I am referring to that knowledge of the means of defending human health from the permanent aggression of harmful, natural and artificial factors, which make this poor Creation an experiment or not, led by known or unknown groups.

Coming out of the mystery created by these questions more than annoying for some, but appreciated by others, it can be seen that the involvement of Mr. Bill Gates in the medical field comes from the past and is not a reaction generated by current epidemics and pandemics. (see htpps://youtu.be/wQSYdAX_9JY ).

All of Mr Gates’ reactions in recent years have created controversies but they  have a special goal, on the long term. Not far from the past few days, in order to keep his ideas alive in the collective mind, he launched two messages with opposite content: the first is related to the cure of the pandemic, which he says will not be soon, the vaccine can be on the market only next year, and the second refers to the serious problems of mankind, which will follow global warming. The conclusion, for both messages, is one: in the world, in the coming years there will be major negative changes. The visible purpose is to maintain the state of fear, because a Latin proverb says: „primum in mundo facit Deus timor (For the first time in the world, God made the fear)”. And that because in someone’s vision the best way to lead the people is the fear. A fear that will drive us all crazy, that will destroy direct social relationships and move us into a virtual, totally controlled area. But the hidden purpose of this state of fear is something else, about we will not find out, only by living the future events.

I do not intend to make an analysis of what is being intense debated these days about viruses and conspiracies. I just want to ask Mr. Bill Gates in an open letter a few questions.

„Your Excellency, Mr. William Henry Gates III,

I addressed to you using „Your Excellency” because through the power you have worldwide, you can have any title you want. I also believe that beyond some appearances, you are truly one of the few, who make the mechanisms created by human beings on Earth to work.

I would like to ask you a few questions (no one connected with the pandemic). Your answers would certainly clarify many of the controversies in my mind, and I am convinced in others minds on this planet who think and feel the same way. Here they are:

1. What is the most important human creation on earth of all time?

2. What is the difference between human intelligence and artificial intelligence?

3. What is the number of people who could live on Earth without affecting natural resources?

4. Would you have a dilemma if you have to choose between money and power?

5. Is vanity a major sin?

6. Do you know the goals of the CERN accelerator?

7. Do you think that extraterrestrial intelligence is already on earth?

8. Is Ayahuasca a path to spiritual ascension?

9. Should the planet have a unitary leadership strategy?

10. Do you own any property near Denver Airport?

11. What God looks like in your vision?

I know, Mr. Gates  you have monitoring systems that provide you synthesis about your name’s appearances everywhere in the world. Therefore, I hope when you read the questions, your thoughts will be directed to those who truly know what is to come in the future. Honestly, I’d like to know who they are.

In conclusion, I would like to thank you for the major changes you have made in our lives. You have intervened in everyone’s destiny and I know that you have wanted this since you were a teenager.

These was all I wanted to write to you. I don’t know what the end of my letter will be, but I’m glad I was able to launch all these thoughts into the ether. An ether that you know very well. ”

 

Image -Pixabay site-

 

 

2 răspunsuri

  1. Eula Northern spune:

    Tremendous things here. I’m very happy to see your article.
    Thanks a lot and I’m looking forward to touch you. Will you please drop me
    a mail?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *