Virusul Apocalipsei The Apocalypse’s Virus

Un blog despre dependenţa de adevăr

Virusul Apocalipsei The Apocalypse’s Virus

 

 

N-aş fi scris, dacă nu mi-ar fi ajuns la ureche o replică a unui formator de opinie, cu apariţii zilnice la televizor, că planeta ar fi luat-o razna. M-am întrebat dacă Mama Geea şi-a pierdut într-adevăr busola, dar m-am liniştit când mi-am adus aminte că schimbarea polilor magnetici se face din altă parte, nu de pe Pământ. Aşa că, departe de pretenţia de a lansa vreo scriere sofisticată, observ câteva lucruri.

Mai mult ca niciodată, au apărut în vremurile acestea de criză, falşi justiţiari, filozofi, patrioţi, reacţionari, misionari, conspiraţionişti, dar mai ales, profeţi.

Lumea intrată în convulsie pandemică e disecată şi judecată de analişti celebri sau abia născuţi în profesie, specialişti obscuri dornici să apară în media (că i-a infectat virusul vededismului) ori specialişti celebri dirijaţi spre ţinte încă neştiute de vântul schimbării planetare, pornit din ventilatorul unui presupus laborator. Sau, nu.

Se ridică din focul creaţiei umane eroii momentului, dispar mituri, apar mituri şi se distrug legende care dăinuie de mii de ani. Mai contează?  În asemenea momente se lansează prin sistemele lui Mark, Bill şi ceilalţi, adică pe FB, Insta, TW, Tik-Tok, tot felul de citate, glumiţe, articole emoţionante, evaluări de-ţi taie respiraţia, dezvăluiri, poze şi filmuleţe cu de toate, bune şi rele.

Primim sfaturi de la copiii de trei ani  până la seniorii de o sută, facem duble pe picior cu hârtia igienică, inventăm dansuri pentru Insta şi Face, învăţăm să gătim, să vorbim şi să ne comportăm, de la oricine, numai de la valori, nu. Ne batem cu un inamic invizibil, puternic şi perfid, dar şi cu vizibilii bombardieri stranieri, lăsaţi la vatră de pandemie, dornici să ne predea cursuri de dezvoltare personală despre petreceri cu bâte şi săbii şi despre demolări de bancomate, în timp record, în mijlocul unor comunităţi deja educate să se ferească de necuratul prin spălări repetate, cu apă şi săpun.

Mulţi spun că lumea va arăta altfel după criză. Serios? Adică vor dispărea şmecheriile de tot felul, goana după bani, combinaţiile subterane între puterile globului pentru asuprirea amărâţilor fără hrană, fariseismul politic mondial, lupta pentru putere, inversarea scării valorilor? Sau că lumea nu va mai fi condusă de cine trebuie? Crede cineva aşa ceva?

Concluzia mea este o mărturisire făcută cu durere în suflet: toţi îl consideră pe Dumnezeu doar o salvare alternativă la ceea ni se întâmplă, nu un centru al existenţei noastre, prin care se poate rezolva orice. Salvatorii,  îngerii, miracolele sunt oamenii sau ceea ce fac oamenii, nimic altceva. Dumnezeu este pe locul al doilea, pomenit din când în când, doar de unii. Sunt convins că nu am învăţat nimic din ce Creatorul ne-a dat spre lungă încercare. Ne pregătim cu măşti, soluţii, distanţări, când pericolul ascuns este cel al pierderii iubirii eterne. Pentru că noi nu am înţeles că salvarea de virusul Apocalipsei se face prin Credinţă adevărată, nu clamată, iar lucrarea lui Dumnezeu se realizează prin Oameni, care nu se subordonează altcuiva.

 

ENGLISH VERSION

I wouldn’t have written, if I hadn’t heard from an opinion maker, with daily TV appearances, that the planet would have gone crazy. I wondered if Mother Geea had really lost her compass, but I calmed myself down when I remembered that changing the magnetic poles is done elsewhere, not on Earth. So, far from claiming to launch any sophisticated writing, I noticed a few things.

More than ever, false justices, philosophers, patriots, reactionaries, missionaries, conspirators, but most of all, prophets have appeared in these times of crisis. The world in a pandemic convulsion is dissected and judged by famous analysts or newborns in the profession, obscure specialists eager to appear in the media (infected with ” to become a VIP” virus) or famous specialists directed at targets not known yet by the wind of planetary change, starting from a supposed laboratory fan. Or not.

The heroes of the moment rise from the fire of human creation, myths disappear, myths appear and legends that have lasted for thousands of years are destroyed. Does it matter? In such moments, it is launched through the systems of Mark, Bill and the others, on FB, Insta, TW, Tik-Tok, all kinds of quotes, jokes, emotional articles, breathtaking evaluations, revelations, pictures and videos with all, good and bad.

We receive advice from three-year-olds to seniors of one hundred, we do double-legged toilet paper, we invent dances for Insta and Face, we learn to cook, to talk and to behave from anyone, only from values, not . We fight with an invisible, strong and treacherous enemy, but also with the visible foreign bombers, sent at home by the pandemic, eager to teach us personal development courses about parties with sticks and swords and the demolition of ATMs, in record time (it happens in Romania)  in the middle of already educated communities to avoid the Evil by repeated washing with soap and water.

Many say the world will look different after the crisis. Seriously? Do you think will disappear all sorts of tricks, the chase for money, the underground combinations between the powers of the globe to oppress the poor without food, world political dirty decisions, the struggle for power, the reversal of the scale of values? Or that the world will no longer be ruled by the right people? Does anyone believe that could be different?

My conclusion is a confession made with pain in my soul: everyone considers God only an alternative salvation to what is happening to us, not a center of our existence, through which anything can be solved. Saviors,  angels, miracles are the people or what people do, not God. God is in the second place, mentioned from time to time by only a few. I am convinced that we have not learned anything from what the Creator has given us as challenge in the long run. We prepare ourselves with masks, disinfectants, social distancing, but  the big danger is to loose the eternal love. Because we have not understood that salvation from the virus of Revelation is done by true Faith, not claimed one, and the work of God is accomplished through People, who are not subordinated to anyone else.

 

2 răspunsuri

  1. Hi mates, nice article and good urging commented at this place, I am truly enjoying by these.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *