Ziua Z D Day

Un blog despre dependenţa de adevăr

Ziua Z D Day

Hristos a înviat!

 

Învierea este momentul unic, când trebuie să atingem limite superioare de înţelegere.        Image result for lumanare arzand

Dacă în alte zile ne gândim sau nu, la cel care ne-a creat, şi la cel pe care l-a trimis, să ne repună pe calea dreaptă, azi este obligatoriu să raţionăm altfel. Şi nu pentru că aşa ne spune cineva, adică să mergem la biserică, să ne rugăm, să aprindem o lumânare şi apoi, având masa îmbelşugată să serbăm Paştele împreună cu familia. Nu aceste lucruri sunt cele mai importante. Ci legătura noastră cu el, cu Iisus. O legătură care se realizează energetic, divin, prin ruperea temporară de materialul dens, în care trăim.

Înainte de Paşte este o perioadă de patruzeci de zile de post, cu o semnificaţie mult mai profundă decât se cunoaşte  acum. Cele patruzeci de zile ne conectează cu idealul Iisus, pentru a-i urma exemplul şi pentru a lăsa căile de energie libere de presiunea hranei zilnice, a gândurilor negre care ne domină şi a faptelor noastre, care supără câteodată. Din păcate, esenţa postului este simplificată prin celebra expresie, ” ţin post ca să-mi ajute Dumnezeu!”. De acord. Însă dorinţele de ajutor sunt, de regulă, de avea sănătate şi de a primi ceva material. Este prea puţin. De aceea cred că a venit vremea, ca după atâtea secole de „tradiţii”, să ne uităm atent la ce ar trebui să facem. Postul lui Iisus a fost fără hrană şi fără apă, izolat de lume, învingând toate ispitele care l-au provocat. Şi nu a existat nicio descătuşare, prin petrecere, după aceea. Din contră, a existat minunea Învierii, care a adus bucuria dezvăluirii vieţii de după moartea pământească, în cel mai simplu mod posibil.

Paştele reprezintă ziua Z a acestui Pământ. Nimic altceva nu este mai important decât recunoaşterea faptului că moartea a fost învinsă. Când oare s-a mai întâmplat aşa ceva?

Spuneam că ar trebui să reflectăm mai profund la aceste lucruri, pentru a putea să ne reîntoarcem la credinţa adevărată a străbunilor noştri astrali, care ne-au dat matricea perfectă a existenţei noastre divine. Şi, din fericire, trecând peste tot ce se spune despre unii preoţi, în ultima perioadă, Biserica noastră poartă credinţa vie a unicului Dumnezeu.

În bezna vremurilor de acum, nu avem decât o alternativă: să urmăm lumina lui. Hristos a înviat!

 

 

 

English version

 

Christ has risen!

It is the unique moment when we must reach the upper limits of understanding.

If, on other days, we think or not to the one who created us and the one who was sent, to turn us on the right path, today it is necessary to think differently. Not because someone tells us how to behave to be in trend. That means, to go to the church, pray, light a candle, and then, having the abundant meal to celebrate Easter together with our family. These things are not the most important ones. But our relationship with him, with Jesus. A connection that is energetically accomplished, divine, by temporarily breaking the dense material in which we live.

Before Easter is a period of forty days of fasting, which has a much deeper meaning than it is now known. The forty days connect us with the ideal of Jesus, to follow his example and to leave the ways of energy free from the pressure of daily food, the black thoughts that dominate us, and our deeds that sometimes upset. Unfortunately, the essence of the fasting is simplified by the famous expression, „I keep fasting God helps me!” Agreed. But the wishes of help are usually  related to having health and receiving something. Is too little. That’s why I think the time has come, that after so many centuries of „traditions”, to look carefully at what we should do. Jesus’ fasting was without food and water, isolated from the world, overcoming all the temptations that provoked him. And there was no party, afterwards. On the contrary, there was the miracle of resurrection that brought the joy of revealing life after earthly death in the simplest possible way.

Easter is the  D day of this Earth. Nothing else is more important than the recognition  death has been defeated. When did that ever happen?

I was saying  we should reflect more deeply on these things, so that we can return to the true faith of our astral ancestors who gave us the perfect matrix of our divine existence. And, fortunately, by going over everything is said about some priests, our Church carries on the living faith of the only God.

In the darkness of the present times, we have only one alternative: to follow his light. Christ has risen!

 

2 răspunsuri

  1. Biolush Skin Care is a leading brand in the
    organic skin care industry, known for its commitment
    to using only natural ingredients in its
    products.

  2. Introduction: http://xn--vb0bs79ah5a16fse46g32s.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=141615 Relief Glycogen, a highly acclaimed supplement, has gained considerable attention in the fitness and sports community as a potential aid in muscle recovery and energy restoration.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *